Nahoru
Informace
Pro rodiče
Aktuality
Ze života školy
Kontakty
Zajímavé odkazy
Školní jídelna
Projekty

Informace o škole

Naše škola sídlí v historických budovách při hlavní domažlické ulici, vedoucí souběžně s náměstím, vedle bývalého domažlického
pivovaru. Více než sto let staré budovy v samém středu města (bývalé školy "chlapecká" a "dívčí") byly původně odděleny několika domy,
z nichž v jednom se narodil a žil chodský spisovatel Karel Matěj Čapek Chod. Ty byly koncem 60. let zbourány, byl postaven malý pomník
a školní budovy propojeny objektem, ve kterém je školní jídelna, šatny, školní družina a několik tříd.

Budova 2. stupně (býv. chlapecká) a přístavba

Budova 1. stupně (býv. dívčí)

 

Celkový pohled na základní školu


Celý tento objekt prošel v minulosti rozsáhlou rekonstrukcí, na kterou Město Domažlice vynaložilo nemalé prostředky.
Výsledkem jsou historicky zajímavé budovy, které jistě upoutají pozornost většiny návštěvníků Domažlic.
Souběžně s vnější rekonstrukcí byla vybudována automatická plynová kotelna a velkých změn doznala i školní jídelna.
V roce 2003 se škola dočkala sportovní haly a venkovních hřišť na pozemcích za školními budovami, v roce 2009 byla vyměněna
veškerá okna na historických budovách a proběhla rekonstrukce sociálních zařízení na 1. stupni. V roce 2010 pokračovala
rekonstrukce sociálních zařízení, tentokrát na 2. stupni, a vyměnila se část oken na přístavbě školy. V současné době probíhá po etapách rekonstrukce školní kuchyně.

Základní škola je příspěvkovou organizací Města Domažlice, samostatným právním subjektem od roku 1994, sdružujícím :

bulletZákladní školu s kapacitou 1050 žáků
bulletŠkolní družinu s kapacitou 180 žáků
bulletŠkolní jídelnu s kapacitou 2000 jídel

Na škole plní povinnou školní docházku více jak 900 žáků 1. i 2. stupně, průměrná naplněnost tříd se pohybuje okolo 25-26 žáků. 1. stupeň
je pětiletý, výuka ve všech ročnících probíhá podle ŠVP KOM 17. Rozložením do pěti ročníků je učivo více přiměřené věku žáků a vzniká prostor pro procvičování, praktické činnosti a přizpůsobení se schopnostem žáků. Výuka cizího jazyka začíná ve 3. ročníku, děti si mohou zvolit německý, anglický, francouzský nebo ruský jazyk. Od 2. ročníku si žáci mohou vybrat jeden z volitelných předmětů zaměřených na přírodu, umění či sport. Výuka na
2. stupni probíhá ve všech ročnících podle ŠVP KOM 17. Nový školní vzdělávací program umožňuje značnou diferenci formou volitelných předmětů od 8. ročníku. Volitelné předměty si žáci vybírají podle svého zájmu a nadání, ty jsou pak zařazovány do učebního plánu školy podle počtu žáků a možností. Mezi nabízené volitelné předměty patří například :

bulletsportovní hry
bulletseminář ze zeměpisu
bulletseminář z dějepisu
bulletseminář z matematiky
bulletseminář z českého jazyka
bulletseminář z ekologie
bulletestetická výchova
bulletchemicko - biologická praktika
bullettechnické práce
bulletinformatika (výpočetní technika)
bulletruční práce
bulletanglický jazyk
bulletněmecký jazyk
bulletfrancouzský jazyk
bulletruský jazyk

Dále mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky :

bullet

sborový zpěv

bullet

chemický kroužek

bullet

chovatelský kroužek

bullet

geologický kroužek

bullet

zdravotnický kroužek

Ve škole jsou dobré podmínky pro výuku na počítačích a je o ní obrovský zájem.  Jistě jste si všimli, že výpočetní techniku mohou děti navštěvovat jako volitelný předmět, ale novinkou v našem školním vzdělávacím programu je povinná výuka informatiky již od 5. třídy. Škola má 2 učebny IVT po 15 a 16 počítačových pracovištích vybavené kvalitními PC, které pracují v síti pod MS Windows Server 2012.
22 učeben školy je vybaveno interaktivními tabulemi s notebooky a dalších 10 tříd pak kvalitními PC, s možností využívat síťové výukové programy a pochopitelně Internet. Školní stránky www.zskom17.cz vznikly již v roce 1999 (jako jedny z prvních školních na Domažlicku) a nepřetržitě informují o všem, co se v naší škole děje. Obě naše učebny IVT jsou vybaveny  dataprojektory a programem Vision, který umožňuje spolupráci se žáky při výuce. Žáci také mohou využívat zdarma lokální WiFi internetovou síť v celém areálu školy.
Škola tak navazuje na dlouholetou tradici v oblasti výpočetní techniky.
 


Všichni žáci procházejí uceleným kurzem až do 9. ročníku :

bulletv 5. ročníku - seznamovací základní kurz
bulletv 6. ročníku - výukové programy
bulletv 7. ročníku - základy informatiky, Word
bulletv 8. ročníku - Excel, grafický editor Callisto, Internet
bulletv 9. ročníku - samostatné tematické práce, práce se scannerem, animace, digitální foto, Internet

Kromě toho je výpočetní technika využívána v  hodinách k procvičování učiva v různých předmětech na výukových programech
(zejména v matematice, fyzice, zeměpisu atd.). Žákům s vývojovými poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie apod.) je samozřejmě
věnována zvýšená péče (připravuje se pro ně i výuka prostřednictvím speciálních počítačových programů), jsou pro ně vypracovány
individuální vzdělávací plány.

Škola se potýká s nedostatkem prostorových možností, což ji nutí využívat i odborné učebny jako kmenové třídy a jejich speciální
vybavování je možné jen v omezené míře.

Na škole jsou dvě jazykové učebny a dvě školní žákovské knihovny, ve kterých si mohou žáci půjčovat
naučnou literaturu, beletrii, encyklopedie (celkem asi 4800 svazků).

Velmi je využívána učebna hudební a dramatické výchovy s malou divadelní scénou, která je po technické stránce výborně vybavena
(kvalitní ozvučení, keyboard Yamaha, divadelní šatna apod.) a byla již svědkem mnoha pěkných kulturních akcí.

Hudební část učebny

Pohled na jeviště

V minulosti byla vybudována učebna zeměpisu, učebna přírodopisu a odborná učebna fyziky s rozvody regulovatelného
stejnosměrného a střídavého proudu. Všechny učebny jsou připojeny k internetu, což spolu s možností multimediální projekce
a připojením ke školnímu serveru velmi rozšiřuje možnosti získávání informací a používání výukových programů přímo v hodinách.
22 učeben je navíc vybaveno interaktivní tabulí.

Učebna zeměpisu

Učebna přírodopisu

Učebna fyziky

 

 

Žákovská kuchyně s oddělením pro ruční práce je vybavena třemi kuchyňskými linkami a el. sporáky, chladničkou, čtyřmi
pracovišti s šicími stoly a jiným vybavením, učebna chemie pak učitelským pracovištěm s digestoří a zavedeným plynem.

Učebna chemie

Jazyková učebna

Součástí ZŠ je i školní jídelna, která v uplynulých letech také prošla zásadní technickou rekonstrukcí. Denně se v ní vaří k 1900 obědů
pro obě domažlické ZŠ, i pro některé domažlické organizace a prostředky z této doplňkové hospodářské činnosti používá zásadně pro
zlepšování technické vybavenosti školní jídelny nebo školy jako celku. Došlo k výraznému zkvalitnění jídel z hlediska používání moderních
technologií (např.4 konvektomaty). Zcela byly rekonstruovány obě výdejní místa a příjmový pult na použité nádobí. V  provozu je systém
kreditních karet a čipů, který umožňuje zákazníkům vybrat si na novém terminálu ze tří jídel, v salátovém baru si strávníci mohou
vybrat skoro denně z mnoha ovocných a zeleninových salátů. Volbu jídla lze také provádět z domova elektronickou cestou. Školní jídelna
dále nabízí dětem dopolední a také odpolední svačiny. V současné době školní jídelna beze zbytku splňuje veškeré hygienické požadavky
(bezdotykové baterie, chladicí a přihřívací boxy apod.).

 

 

Jedno ze dvou výdejních míst ŠJ

 

Automaty na limo a mléčné výrobky

Školní družina má kapacitu 210 žáků, kteří jsou rozděleni do 7 oddělení. Provozní doba je od 6.30 do 16.30 hodin. Pro zvýšení bezpečnosti
byla dána do provozu vrátnice s celodenní službou, která zároveň plní funkci informačního střediska a docházkový, evidenční, bezpečnostní systém.

Jedno oddělení školní družinyDocházkový bezpečnostní systém

Vrátnice

V průběhu školního roku probíhá na škole velké množství různých celoškolských akcí nebo akcí pro různé věkové skupiny žáků.Mnoho
sportovních turnajů, návštěv divadel, koncertů, výstav apod. patří k běžnému životu školy a nelze je ani vyjmenovávat. K organizačně
náročným patří každoroční týdenní lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších pro žáky 7. ročníků nebo každoroční zájezd do Anglie pro
žáky, kteří se učí anglicky, ale nejen pro ně. Škola udržuje kontakty se školami v německém Furth im Wald.

Podzemní tunelem je škola propojena se školní sportovní halou se třemi tělocvičnami , včetně několika venkovních hřišť a běžeckých
drah s umělým povrchem a osvětlením
. Škola tak má vynikající podmínky pro výuku tělesné výchovy, ale také pro pořádání různých
celoškolských akcí.

O aktuálním životě školy a novinkách se můžete dozvědět na stránce "Aktuality".