Nahoru

 

Získávání informací, žádosti a odvolání

Ředitel školy: Ivan Rybár,
do funkce jmenován Radou města Domažlice od 1.7.2006 na základě konkurzního řízení, pravomoci ředitele školy jsou dány zákonem č.561/2004 Sb.školský zákon a ve znění pozdějších předpisů.

Zástupci ředitele : Stanislav Tauer - 2.st.
                              Helena Sloupová - 1.st.
                              Anna Randová - ŠJ
                              Anna Rojtová - ŠD

Zákonný zástupce žáka se může odvolat k referátu šk. KÚ Plzeň proti těmto rozhodnutím ředitele školy:
a) o odkladu povinné školní docházky
b) o dodatečném odložení povinné školní docházky
c) o osvobození od povinnosti docházet do školy
d) o osvobození od povinné školní docházky
e) o zařazení žáka do školní družiny

Postup při odvolání se řídí ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb. 
správní řád. Všechny stížnosti ze strany zákonných zástupců žáků a ostat-
ní veřejnosti lze podat osobně řediteli školy (v případě neúčasti ředit-
ele jeho zástupcům (viz výše ),dále písemně řediteli školy na adresu 
školy nebo elektronicky na příslušnou elektronickou adresu. Postup při
vyřizování stížnosti se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
Žádost o poskytnutí informace se podává řediteli školy nebo jeho zástup-
cům ústně, písemně nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
Postup při podávání  a vyřizování písemných žádostí  o poskytnutí 
informace se řídí ustanovením 
§ 14,15 a 16 zákona č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím.
Ředitel školy se při výkonu své působnosti řídí zejména těmito předpisy:
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zákon 561/2004 Školský zákon
zákona č. 500/2004 Správní řád

Všechny tyto předpisy jsou k dispozici v ředitelně školy a na požádání k nahlédnutí.