(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  I.A  (Prokov Pavlna, P-36)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
PRO
(P-36)

M
PRO
(P-36)

j
PRO
(P-36)

Pv
PRO
(P-36)

         

 

t

 

j
PRO
(P-36)

M
PRO
(P-36)

Pr
PRO
(P-36)

Vv
PRO
(P-36)

         

 
S
t

 

Tv
PRO
(H-J)

j
PRO
(P-36)

M
PRO
(P-36)

j
PRO
(P-36)

         

 

t

 

j
PRO
(P-36)

M
PRO
(P-36)

j
PRO
(P-36)

Hv
PRO
(P-36)

         

 
P

 

j
PRO
(P-36)

Tv
PRO
(H-J)

M
PRO
(P-36)

Vv
PRO
(P-36)

         

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  I.B  (Hojdov Eva, Ku)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
HOJ
(Ku)

M
HOJ
(Ku)

Pr
HOJ
(Ku)

Pv
HOJ
(Ku)

         

 

t

 

j
HOJ
(Ku)

M
HOJ
(Ku)

j
HOJ
(Ku)

Tv
ANT
(H-J)

         

 
S
t

 

j
HOJ
(Ku)

M
HOJ
(Ku)

j
HOJ
(Ku)

Vv
HOJ
(Ku)

         

 

t

 

Tv
ANT
(H-B)

j
HOJ
(Ku)

M
HOJ
(Ku)

j
HOJ
(Ku)

         

 
P

 

j
HOJ
(Ku)

M
HOJ
(Ku)

Hv
ANT
(1-27)

Vv
HOJ
(Ku)

         

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  I.C  (Dufkov Anna, 1-19)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
DUF
(1-19)

Tv
DUF
(H-J)

Hv
MR
(1-27)

M
DUF
(1-19)

         

 

t

 

j
DUF
(1-19)

M
DUF
(1-19)

Vv
DUF
(1-19)

Vv
DUF
(1-19)

         

 
S
t

 

Pv
KF
(1-23)

j
DUF
(1-19)

M
DUF
(1-19)

Tv
DUF
(H-J)

         

 

t

 

j
DUF
(1-19)

M
DUF
(1-19)

Pr
DUF
(1-19)

j
DUF
(1-19)

         

 
P

 

j
DUF
(1-19)

M
DUF
(1-19)

j
DUF
(1-19)

j
DUF
(1-19)

         

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  I.D  (Veitov Michaela, 1-30)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
VEI
(1-30)

M
VEI
(1-30)

j
VEI
(1-30)

Pv
VEI
(1-30)

         

 

t

 

j
VEI
(1-30)

M
VEI
(1-30)

Vv
MOT
(1-30)

Vv
MOT
(1-30)

         

 
S
t

 

j
VEI
(1-30)

M
VEI
(1-30)

Pr
VEI
(1-30)

Tv
VEI
(H-B)

         

 

t

 

Hv
MR
(1-27)

j
VEI
(1-30)

M
VEI
(1-30)

j
VEI
(1-30)

         

 
P

 

Tv
VEI
(H-J)

j
VEI
(1-30)

M
VEI
(1-30)

j
VEI
(1-30)

         

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  II.A  (Glacov Dagmar, 1-24)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
GLA
(1-24)

M
GLA
(1-24)

Pr
BUR
(1-24)

j
GLA
(1-24)

         

 

t

 

j
GLA
(1-24)

M
GLA
(1-24)

j
GLA
(1-24)

VAj (VAj) GLA (1-25)

         

Vp (Vp) KRA (1-18)

SH (SH1) K (H-B)

SH (SH2) SK (H-A)

Dv (Dv)

 

 
S
t

 

j
GLA
(1-24)

M
GLA
(1-24)

Hv
GLA
(1-27)

Pr
BUR
(1-24)

Tv
GLA
(H-J)

       

 

t

 

j
GLA
(1-24)

M
GLA
(1-24)

j
GLA
(1-24)

Vv
GLA
(1-24)

Vv
GLA
(1-24)

       

 
P

 

j
GLA
(1-24)

M
GLA
(1-24)

Tv
GLA
(H-J)

Pv
BUR
(1-24)

         

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  II.B  (Krlovcov Milena, 1-18)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
KRA
(1-18)

M
KRA
(1-18)

Tv
DUF
(H-J)

j
KRA
(1-18)

         

 

t

 

j
KRA
(1-18)

M
KRA
(1-18)

j
KRA
(1-18)

VAj (VAj) GLA (1-25)

         

Vp (Vp) KRA (1-18)

SH (SH1) K (H-B)

SH (SH2) SK (H-A)

Dv (Dv)

 

 
S
t

 

Tv
DUF
(H-A)

Hv
KRA
(1-27)

M
KRA
(1-18)

Pr
KRA
(1-18)

j
KRA
(1-18)

       

 

t

 

j
KRA
(1-18)

M
KRA
(1-18)

Pr
KRA
(1-18)

j
KRA
(1-18)

Pv
KRA
(1-18)

       

 
P

 

j
KRA
(1-18)

M
KRA
(1-18)

Vv
KRA
(1-18)

Vv
KRA
(1-18)

         

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  II.C  (Skalkov Adla, 1-10)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
SK
(1-10)

M
SK
(1-10)

j
SK
(1-10)

Vv
SK
(1-10)

Vv
SK
(1-10)

       

 

t

 

Hv
SK
(1-27)

j
SK
(1-10)

M
SK
(1-10)

VAj (VAj) GLA (1-25)

         

Vp (Vp) KRA (1-18)

SH (SH1) K (H-B)

SH (SH2) SK (H-A)

Dv (Dv)

 

 
S
t

 

Tv
SK
(H-B)

j
SK
(1-10)

M
SK
(1-10)

Pr
SK
(1-10)

j
SK
(1-10)

       

 

t

 

j
SK
(1-10)

M
SK
(1-10)

Tv
SK
(H-J)

Pv
SK
(1-10)

         

 
P

 

j
SK
(1-10)

M
SK
(1-10)

Pr
SK
(1-10)

j
SK
(1-10)

         

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  II.D  (andov Kateina, 1-02)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
K
(1-02)

M
K
(1-02)

Pr
K
(1-02)

Vv
AN
(1-02)

Vv
AN
(1-02)

       

 

t

 

Tv
K
(H-J)

j
K
(1-02)

M
K
(1-02)

VAj (VAj) GLA (1-25)

         

Vp (Vp) KRA (1-18)

SH (SH1) K (H-B)

SH (SH2) SK (H-A)

Dv (Dv)

 

 
S
t

 

j
K
(1-02)

Pv
AN
(1-02)

M
K
(1-02)

j
K
(1-02)

         

 

t

 

j
K
(1-02)

Tv
K
(H-J)

M
K
(1-02)

Pr
K
(1-02)

j
K
(1-02)

       

 
P

 

j
K
(1-02)

M
K
(1-02)

j
K
(1-02)

Hv
K
(1-27)

         

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  III.A  (Jindichov Hana, 1-13)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
JIN
(1-13)

Aj (Aj1)
JIN
(1-13)

M
JIN
(1-13)

Pr
JIN
(1-13)

j
JIN
(1-13)

       

Aj (Aj2)
MR
(1-04)

 

t

 

Aj (Aj1)
JIN
(1-13)

j
JIN
(1-13)

Hv
MR
(1-27)

M
JIN
(1-13)

Tv
JIN
(H-J)

       

Aj (Aj2)
MR
(1-04)

 
S
t

 

j
JIN
(1-13)

M
JIN
(1-13)

Pr
JIN
(1-13)

VAj (Aj) JIN (1-13)

         

Dv (Dv)

SH (SH) KRO (H-A)

Lh (Lh) KF (1-23)

PoP (PoP) ANT (1-04)

 

 

t

 

j
JIN
(1-13)

Tv
JIN
(H-A)

M
JIN
(1-13)

j
JIN
(1-13)

Pv
MOT
(1-13)

Vv
MOT
(1-13)

     

 
P

 

j
JIN
(1-13)

M
JIN
(1-13)

Aj (Aj1)
JIN
(1-13)

Pr
JIN
(1-13)

j
JIN
(1-13)

       

Aj (Aj2)
MR
(1-25)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  III.B  (Antoov Jana, 1-04)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
ANT
(1-04)

Aj (Aj1)
MOT
(1-25)

M
ANT
(1-04)

Pr
ANT
(1-04)

j
ANT
(1-04)

       

Aj (Aj2)
MR
(1-04)

 

t

 

Aj (Aj1)
MOT
(1-25)

j
ANT
(1-04)

M
ANT
(1-04)

Vv
SOU
(1-04)

Pv
SOU
(1-04)

Tv
SOU
(H-J)

     

Aj (Aj2)
MR
(1-04)

 
S
t

 

j
ANT
(1-04)

M
ANT
(1-04)

Pr
ANT
(1-04)

VAj (Aj) JIN (1-13)

         

Dv (Dv)

SH (SH) KRO (H-A)

Lh (Lh) KF (1-23)

PoP (PoP) ANT (1-04)

 

 

t

 

Tv
SOU
(H-A)

j
ANT
(1-04)

Hv
ANT
(1-27)

M
ANT
(1-04)

j
ANT
(1-04)

       

 
P

 

j
ANT
(1-04)

M
ANT
(1-04)

Aj (Aj1)
MOT
(1-04)

Pr
ANT
(1-04)

j
ANT
(1-04)

       

Aj (Aj2)
MR
(1-25)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  III.C  (Krocov rka, 1-17)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
KRO
(1-17)

M
KRO
(1-17)

Pr
KRO
(1-17)

j
KRO
(1-17)

Aj (Aj1)
VEI
(1-30)

       

Aj (Aj2)
HOJ
(Ku)

 

t

 

j
KRO
(1-17)

M
KRO
(1-17)

Pr
KRO
(1-17)

j
KRO
(1-17)

Aj (Aj1)
VEI
(1-30)

       

Aj (Aj2)
HOJ
(Ku)

 
S
t

 

j
KRO
(1-17)

M
KRO
(1-17)

Tv
KRO
(H-J)

VAj (Aj) JIN (1-13)

         

Dv (Dv)

SH (SH) KRO (H-A)

Lh (Lh) KF (1-23)

PoP (PoP) ANT (1-04)

 

 

t

 

Aj (Aj1)
VEI
(1-30)

j
KRO
(1-17)

M
KRO
(1-17)

Pr
KRO
(1-17)

Pv
KRO
(1-17)

Vv
KRO
(1-17)

     

Aj (Aj2)
HOJ
(1-25)

 
P

 

j
KRO
(1-17)

M
KRO
(1-17)

j
KRO
(1-17)

Tv
KRO
(H-J)

Hv
KRO
(1-27)

       

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  III.D  (Kfnerov Jana, 1-23)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

Tv
KF
(H-J)

j
KF
(1-23)

M
KF
(1-23)

Pr
KF
(1-23)

Aj (Aj1)
MOT
(1-25)

j
KF
(1-23)

     

Aj (Aj2)
HOJ
(Ku)

 

t

 

j
KF
(1-23)

M
KF
(1-23)

Pr
KF
(1-23)

j
KF
(1-23)

Aj (Aj1)
MOT
(1-25)

       

Aj (Aj2)
HOJ
(Ku)

 
S
t

 

Hv
MR
(1-27)

j
KF
(1-23)

M
KF
(1-23)

VAj (Aj) JIN (1-13)

         

Dv (Dv)

SH (SH) KRO (H-A)

Lh (Lh) KF (1-23)

PoP (PoP) ANT (1-04)

 

 

t

 

Aj (Aj1)
MOT
(1-17)

j
KF
(1-23)

M
KF
(1-23)

j
KF
(1-23)

Tv
KF
(H-J)

       

Aj (Aj2)
HOJ
(1-25)

 
P

 

j
KF
(1-23)

M
KF
(1-23)

Pr
KF
(1-23)

Vv
KF
(1-23)

Pv
KF
(1-23)

       

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  IV.A  (Burianov Iveta, 1-29)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
BUR
(1-29)

M
BUR
(1-29)

Aj (Aj1)
MOT
(1-29)

j
BUR
(1-29)

         

Aj (Aj2)
GLA
(1-14)

 

t

 

j
BUR
(1-29)

M
BUR
(1-29)

j
BUR
(1-29)

Hv
MR
(1-27)

Lh (Lh) BUR (1-29)

S: Dv (Dv)
(1-27)

     

SH (SH1) PA (H-B)

SH (SH2) POL (H-A)

Tan (Tan) ANT (1-21)

S: PoP (PoP)
TOM
(1-08)

S: Dv (Dv) (1-27)

S: PoP (PoP) TOM (1-08)

 
S
t

 

j
BUR
(1-29)

M
BUR
(1-29)

Vla
SLP
(1-29)

Aj (Aj1)
MOT
(1-25)

Pv
BUR
(1-29)

Tv
BUR
(H-J)

     

Aj (Aj2)
GLA
(1-29)

 

t

 

j
BUR
(1-29)

M
BUR
(1-29)

P
BUR
(1-29)

Tv
BUR
(H-J)

Vv
BUR
(1-29)

       

 
P

 

j
BUR
(1-29)

M
BUR
(1-29)

j
BUR
(1-29)

Vla
SLP
(1-29)

Aj (Aj1)
MOT
(1-29)

       

Aj (Aj2)
GLA
(1-24)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  IV.B  (Polsterov Irena, 1-21)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
POL
(1-21)

M
POL
(1-21)

Aj (Aj1)
POL
(1-21)

j
POL
(1-21)

Pv
KRA
(1-21)

Vv
KRA
(1-21)

     

Aj (Aj2)
GLA
(1-14)

 

t

 

j
POL
(1-21)

M
POL
(1-21)

Vla
POL
(1-21)

j
POL
(1-21)

Lh (Lh) BUR (1-29)

S: Dv (Dv)
(1-27)

     

SH (SH1) PA (H-B)

SH (SH2) POL (H-A)

Tan (Tan) ANT (1-21)

S: PoP (PoP)
TOM
(1-08)

S: Dv (Dv) (1-27)

S: PoP (PoP) TOM (1-08)

 
S
t

 

j
POL
(1-21)

Tv
POL
(H-J)

M
POL
(1-21)

Aj (Aj1)
POL
(1-21)

         

Aj (Aj2)
GLA
(1-29)

 

t

 

j
POL
(1-21)

M
POL
(1-21)

P
POL
(1-21)

Hv
MR
(1-27)

         

 
P

 

j
POL
(1-21)

M
POL
(1-21)

Vla
POL
(1-21)

j
POL
(1-21)

Aj (Aj1)
POL
(1-21)

Tv
POL
(H-J)

     

Aj (Aj2)
GLA
(1-24)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  IV.C  (palkov Radka, 1-31)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
PA
(P-31)

M
PA
(1-31)

Vla
PA
(1-31)

Aj (Aj1)
PA
(1-31)

Tv
PA
(H-J)

       

Aj (Aj2)
MOT
(1-25)

 

t

 

j
PA
(1-31)

M
PA
(1-31)

P
SLP
(1-31)

j
PA
(1-31)

Lh (Lh) BUR (1-29)

S: Dv (Dv)
(1-27)

     

SH (SH1) PA (H-B)

SH (SH2) POL (H-A)

Tan (Tan) ANT (1-21)

S: PoP (PoP)
TOM
(1-08)

S: Dv (Dv) (1-27)

S: PoP (PoP) TOM (1-08)

 
S
t

 

j
PA
(1-31)

M
PA
(1-31)

Aj (Aj1)
PA
(1-31)

Hv
MR
(1-27)

L: Vv
PA
(1-31)

L: Vv
PA
(1-31)

     

Aj (Aj2)
MOT
(1-25)

S: Pv
AN
(1-31)

S: Pv
AN
(1-31)

 

t

 

j
PA
(1-31)

Tv
PA
(H-B)

M
PA
(1-31)

Vla
PA
(1-31)

j
PA
(1-31)

       

 
P

 

j
PA
(1-31)

Aj (Aj1)
PA
(1-31)

M
PA
(1-31)

j
PA
(1-31)

         

Aj (Aj2)
MOT
(1-25)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  IV.D  (Tomanov Eva, 1-08)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
TOM
(1-08)

M
TOM
(1-08)

Vla
TOM
(1-08)

Aj (Aj1)
MR
(1-27)

j
TOM
(1-08)

       

Aj (Aj2)
MOT
(1-25)

 

t

 

j
TOM
(1-08)

Tv
TOM
(H-J)

M
TOM
(1-08)

j
TOM
(1-08)

Lh (Lh) BUR (1-29)

S: Dv (Dv)
(1-27)

     

SH (SH1) PA (H-B)

SH (SH2) POL (H-A)

Tan (Tan) ANT (1-21)

S: PoP (PoP)
TOM
(1-08)

S: Dv (Dv) (1-27)

S: PoP (PoP) TOM (1-08)

 
S
t

 

j
TOM
(1-08)

M
TOM
(1-08)

Aj (Aj1)
MR
(1-24)

P
TOM
(1-08)

Hv
TOM
(1-08)

       

Aj (Aj2)
MOT
(1-25)

 

t

 

j
TOM
(1-08)

M
TOM
(1-08)

Vla
TOM
(1-08)

Vv
TOM
(1-08)

Pv
TOM
(1-08)

Tv
TOM
(H-J)

     

 
P

 

j
TOM
(1-08)

Aj (Aj1)
MR
(1-27)

M
TOM
(1-08)

j
TOM
(1-08)

         

Aj (Aj2)
MOT
(1-25)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  V.A  (Bhmov Veronika, P-31)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

Aj (Aj1)
BH
(1-27)

j
BH
(P-31)

M
BH
(P-31)

P
SLP
(P-31)

Pv
BH
(P-31)

       

Aj (Aj2)
MOT
(1-25)

 

t

 

j
BH
(P-31)

M
BH
(P-31)

Tv
BH
(H-J)

Vla
BH
(P-31)

Vv
BH
(P-31)

       

 
S
t

 

j
BH
(P-31)

Aj (Aj1)
BH
(P-31)

M
BH
(P-31)

P
SLP
(P-31)

Sbzp (Sbzp) KNO (1-20)

L: Dv (Dv)
(1-27)

     

SH (SH2) URB (H-B)

Tan (Tan) BH (P-31)

Aj (Aj2)
MOT
(1-07)

Vp (Vp) JAG (1-07)

L: Dv (Dv) (1-27)

 

 

t

 

j
BH
(P-31)

M
BH
(1-31)

Vla
BH
(P-31)

j
BH
(P-31)

Hv
MR
(1-27)

 

Tv
BH
(H-J)

   

 
P

 

j
BH
(P-31)

M
BH
(P-31)

j
BH
(P-31)

Aj (Aj1)
BH
(P-31)

Infp (Inf1)
TE
(2-29)

       

Aj (Aj2)
MOT
(1-25)

Infp (Inf2)
IL
(2-27)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  V.B  (Jagoov Jitka, 1-07)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

Aj (Aj1)
MR
(1-07)

j
JAG
(1-07)

M
JAG
(1-07)

P
JAG
(1-07)

j
JAG
(1-07)

       

Aj (Aj2)
MOT
(1-25)

 

t

 

j
JAG
(1-07)

M
JAG
(1-07)

Vla
JAG
(1-07)

Pv
JAG
(1-07)

Vv
JAG
(1-07)

       

 
S
t

 

j
JAG
(1-07)

Aj (Aj1)
MR
(1-25)

M
JAG
(1-07)

P
JAG
(1-07)

Sbzp (Sbzp) KNO (1-20)

 

Tv
HUT
(H-J)

   

SH (SH2) URB (H-B)

SH (SH1) K (H-A)

Aj (Aj2)
MOT
(1-07)

Tan (Tan) BH (P-31)

Vp (Vp) JAG (1-07)

 

 

t

 

j
JAG
(1-07)

M
JAG
(1-07)

Vla
JAG
(1-07)

j
JAG
(1-07)

Hv
JAG
(1-07)

       

 
P

 

j
JAG
(1-07)

Infp (Inf1)
TE
(2-29)

M
JAG
(1-07)

Aj (Aj1)
MR
(1-07)

Tv
HUT
(H-J)

       

Infp (Inf2)
IL
(2-27)

Aj (Aj2)
MOT
(1-25)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  V.C  (Knopfov Edita, 1-20)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

Aj (Aj1)
KNO
(1-20)

j
KNO
(1-20)

M
KNO
(1-20)

Infp (Inf1)
TE
(2-29)

Pv
KNO
(1-20)

       

Aj (Aj2)
MOT
(1-25)

Infp (Inf2)
T
(2-27)

 

t

 

j
KNO
(1-20)

M
KNO
(1-20)

j
KNO
(1-20)

P
SLP
(1-20)

Vv
KNO
(1-20)

 

Tv
KNO
(H-J)

   

 
S
t

 

j
KNO
(1-20)

Aj (Aj1)
KNO
(1-20)

M
KNO
(1-20)

Vla
KNO
(1-20)

Sbzp (Sbzp) KNO (1-20)

L: Dv (Dv)
(1-27)

     

SH (SH1) K (H-A)

Tan (Tan) BH (P-31)

Aj (Aj2)
MOT
(1-07)

Vp (Vp) JAG (1-07)

L: Dv (Dv) (1-27)

 

 

t

 

Tv
KNO
(H-J)

Hv
MR
(1-27)

M
KNO
(1-20)

P
SLP
(1-20)

j
KNO
(1-20)

       

 
P

 

j
KNO
(1-20)

M
KNO
(1-20)

Vla
KNO
(1-20)

Aj (Aj1)
KNO
(1-20)

j
KNO
(1-20)

       

Aj (Aj2)
MOT
(1-25)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  V.D  (andov Marcela, 1-14)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
AN
(1-14)

M
AN
(1-14)

Infp (Inf1)
TE
(2-29)

Tv
K
(H-J)

Hv
MR
(1-27)

       

Infp (Inf2)
V
(2-27)

 

t

 

j
AN
(1-14)

Aj (Aj1)
MOT
(1-14)

M
AN
(1-14)

P
AN
(1-14)

j
AN
(1-14)

       

Aj (Aj2)
MR
(1-27)

 
S
t

 

j
AN
(1-14)

Tv
K
(H-B)

M
AN
(1-14)

Vla
AN
(1-14)

Sbzp (Sbzp) KNO (1-20)

L: Dv (Dv)
(1-27)

     

SH (SH1) K (H-A)

Tan (Tan) BH (P-31)

Vp (Vp) JAG (1-07)

L: Dv (Dv) (1-27)

 

 

t

 

j
AN
(1-14)

M
AN
(1-14)

Aj (Aj1)
MOT
(1-14)

P
AN
(1-14)

Vv
AN
(1-14)

Pv
AN
(1-14)

     

Aj (Aj2)
MR

 
P

 

Aj (Aj1)
MOT
(1-14)

j
AN
(1-14)

M
AN
(1-14)

Vla
AN
(1-14)

j
AN
(1-14)

       

Aj (Aj2)
MR
(1-27)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  V.E  (Httov Kamila, 1-09)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
HUT
(1-09)

M
HUT
(1-09)

P
SLP
(1-09)

Vla
HUT
(1-09)

Infp (Inf1)
IL
(2-29)

 

Tv
HUT
(H-J)

   

Infp (Inf2)
V
(2-27)

 

t

 

j
HUT
(1-09)

Aj (Aj1)
HUT
(1-09)

M
HUT
(1-09)

j
HUT
(1-09)

Hv
HUT
(1-09)

       

Aj (Aj2)
MR
(1-27)

 
S
t

 

j
HUT
(1-09)

Tv
HUT
(H-A)

M
HUT
(1-09)

Vla
HUT
(1-09)

SH (SH2) URB (H-B)

L: Dv (Dv)
(1-27)

     

Tan (Tan) BH (P-31)

Vp (Vp) JAG (1-07)

L: Dv (Dv) (1-27)

 

t

 

j
HUT
(1-09)

M
HUT
(1-09)

Aj (Aj1)
HUT
(1-09)

j
HUT
(1-09)

P
SLP
(1-09)

       

Aj (Aj2)
MR

 
P

 

Aj (Aj1)
HUT
(1-09)

j
HUT
(1-09)

M
HUT
(1-09)

Pv
JAG
(1-09)

Vv
JAG
(1-09)

       

Aj (Aj2)
MR
(1-27)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  VI.A  (Copkov Michaela, 2-21)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

Infp (Inf1)
IL
(2-29)

j
COP
(2-21)

M
IL
(2-21)

Vv
MRK
(2-21)

Vv
MRK
(2-21)

 

L: P (P1)
KOZ
(2-21)

L: P (P1)
KOZ
(2-21)

 

Infp (Inf2)
TE
(2-27)

S: P (P2)
KOZ
(2-21)

S: P (P2)
KOZ
(2-21)

 

t

 

j
COP
(2-21)

Aj (Aj1)
COP
(2-21)

Z
HAS
(2-21)

M
IL
(2-16)

Pp
MIL
(2-11)

Tv (Dv)
LED
(H-B)

     

Aj (Aj2)
VL
(2-32)

Tv (Chl)
TE
(H-A)

 
S
t

 

D
FO
(2-18)

Vz
COP
(2-21)

M
IL
(2-21)

j
COP
(2-07)

Hv
COP
(2-31)

Aj (Aj1)
COP
(2-06)

     

Aj (Aj2)
VL
(2-32)

 

t

 

M
IL
(2-21)

Z
HAS
(2-21)

j
COP
(2-16)

Pp
MIL
(2-11)

 

Tv (Dv)
LED
(H-B)

     

Tv (Chl)
TE
(H-A)

 
P

 

D
FO
(2-18)

Ov
KU
(2-21)

Aj (Aj1)
COP
(2-29)

M
IL
(2-21)

j
COP
(2-21)

       

Aj (Aj2)
VL
(2-21)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  VI.B  (Frek Michal, 2-20)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

D
RYB
(2-21)

Aj (Aj1)
HOL
(2-31)

M
RY
(2-32)

j
FO
(2-18)

L: P (P1)
KOZ
(2-20)

L: P (P1)
KOZ
(2-20)

     

Aj (Aj2)
SOU
(2-12)

S: P (P2)
KOZ
(2-20)

S: P (P2)
KOZ
(2-20)

 

t

 

j
FO
(2-18)

M
RY
(2-26)

Z
TE
(2-20)

Infp (Inf1)
FR
(2-29)

Pp
KUB
(2-15)

 

Tv (Dv)
LED
(H-B)

   

Infp (Inf2)
L
(2-27)

Tv (Chl)
FR
(H-A)

 
S
t

 

Aj (Aj1)
HOL
(2-31)

M
RY
(2-20)

Vz
FR
(2-20)

j
FO
(2-20)

Vv
KOZ
(2-20)

Vv
KOZ
(2-20)

     

Aj (Aj2)
SOU
(Sb.2)

 

t

 

M
RY
(2-26)

Ov
KU
(2-06)

Z
TE
(2-20)

j
FO
(2-20)

Tv (Dv)
LED
(H-B)

Hv
FR
(2-20)

     

Tv (Chl)
FR
(H-A)

 
P

 

D
RYB
(2-31)

M
RY
(2-33)

Pp
KUB
(2-15)

j
FO
(2-18)

Aj (Aj1)
HOL
(2-31)

       

Aj (Aj2)
SOU
(2-22)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  VI.C  (Kubalov Martina, 2-06)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

M
KB
(2-06)

j
KU
(2-06)

Vv
KB
(2-06)

Vv
KB
(2-06)

Aj (Aj1)
SVA
(2-06)

D
FO
(2-18)

     

Aj (Aj2)
SOU
(2-12)

 

t

 

Z
TE
(2-22)

j
KU
(2-06)

Pp
KB
(2-15)

M
KB
(2-06)

L: P (P1)
L
(2-06)

L: P (P1)
L
(2-06)

     

S: P (P2)
L
(2-06)

S: P (P2)
L
(2-06)

 
S
t

 

Vz
SVA
(2-06)

M
KB
(2-06)

j
KU
(2-06)

Hv
SOU
(2-31)

Aj (Aj1)
SVA
(2-09)

Tv (Dv)
HAS
(H-B)

     

Aj (Aj2)
SOU
(2-11)

Tv (Chl)
TE
(H-A)

 

t

 

M
KB
(2-06)

Z
TE
(2-18)

j
KU
(2-06)

Ov
KU
(2-06)

Infp (Inf1)
L
(2-29)

D
FO
(2-18)

     

Infp (Inf2)
IL
(2-27)

 
P

 

j
KU
(2-06)

Aj (Aj1)
SVA
(1-08)

Tv (Dv)
HAS
(H-B)

M
KB
(2-06)

Pp
KB
(2-16)

       

Aj (Aj2)
SOU
(2-20)

Tv (Chl)
TE
(H-A)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  VI.D  (Rybrov Petra, 2-05)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

M
RY
(2-09)

Infp (Inf1)
TE
(2-29)

j
TA
(2-05)

Hv
SOU
(2-31)

Ov
KU
(2-33)

       

Infp (Inf2)
T
(2-27)

 

t

 

M
RY
(2-05)

Tv (Dv)
HAS
(H-B)

j
TA
(2-05)

Aj (Aj1)
HOL
(2-31)

Z
V
(2-20)

Vz
KF
(2-05)

 

Pp
MIL
(2-11)

 

Tv (Chl)
TE
(H-A)

Aj (Aj2)
MRK
(2-11)

 
S
t

 

j
TA
(2-05)

M
RY
(2-05)

D
RYB
(2-05)

Aj (Aj1)
HOL
(2-11)

L: P (P1)
L
(2-05)

L: P (P1)
L
(2-05)

     

Aj (Aj2)
MRK
(2-05)

S: P (P2)
L
(2-05)

S: P (P2)
L
(2-05)

 

t

 

M
RY
(2-09)

j
TA
(2-05)

Vv
RYB
(2-05)

Vv
RYB
(2-05)

Z
V
(2-20)

       

 
P

 

Aj (Aj1)
HOL
(2-29)

M
RY
(2-07)

D
RYB
(2-05)

j
TA
(2-05)

Pp
MIL
(2-11)

Tv (Dv)
HAS
(H-B)

     

Aj (Aj2)
MRK
(2-12)

Tv (Chl)
TE
(H-A)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  VI.E  (tenglov Petra, 2-26)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

M
T
(2-26)

j
TA
(2-05)

Hv
SOU
(2-07)

Aj (Aj1)
COP
(2-12)

Tv (Dv)
HAS
(H-B)

Infp (Inf1)
IL
(2-29)

     

Aj (Aj2)
VL
(2-26)

Tv (Chl)
TE
(H-A)

Infp (Inf2)
T
(2-27)

 

t

 

Z
V
(2-20)

D
FO
(2-18)

M
T
(2-26)

j
TA
(2-05)

Pp
KB
(2-16)

Vz
FO
(2-18)

     

 
S
t

 

Aj (Aj1)
COP
(2-09)

M
T
(2-26)

j
TA
(2-31)

Ov
KU
(2-21)

Vv
LED
(2-26)

Vv
LED
(2-26)

 

L: P (P1)
KOZ
(2-26)

L: P (P1)
KOZ
(2-26)

Aj (Aj2)
VL
(2-12)

S: P (P2)
KOZ
(2-26)

S: P (P2)
KOZ
(2-26)

 

t

 

M
T
(2-31)

Pp
KB
(2-15)

j
TA
(2-31)

Tv (Dv)
HAS
(H-B)

D
FO
(2-18)

       

Tv (Chl)
TE
(H-A)

 
P

 

M
T
(2-33)

Aj (Aj1)
COP
(2-06)

j
TA
(2-06)

Z
V
(2-20)

         

Aj (Aj2)
VL
(Sb.2)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  VII.A  (Dknyov Eva, 2-07)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

Tv (Dv)
HAS
(H-B)

D
D
(2-07)

Nj (Nj1)
KAL
(2-16)

M
IL
(2-07)

L: P (P1)
L
(D)

L: P (P1)
L
(D)

     

Tv (Chl)
KUB
(H-A)

Nj (Nj2)
VL
(2-12)

S: P (P2)
L
(D)

S: P (P2)
L
(D)

 

t

 

M
IL
(2-07)

Fy
HAL
(2-23)

j
D
(2-07)

Aj (Aj1)
COP
(2-12)

Infp (Inf1)
FR
(2-29)

Ov
KU
(2-07)

     

Aj (Aj2)
SVA
(Sb.2)

Infp (Inf2)
TE
(2-27)

 
S
t

 

j
D
(2-07)

Vv
D
(2-07)

Vv
D
(2-07)

M
IL
(2-32)

Nj (Nj1)
KAL
(2-12)

Pp
KB
(2-15)

 

Z
TE
(2-20)

 

Nj (Nj2)
VL
(2-32)

 

t

 

j
D
(2-07)

M
IL
(2-07)

Fy
HAL
(2-23)

Aj (Aj1)
COP
(2-29)

Hv
SOU
(2-31)

D
D
(2-07)

     

Aj (Aj2)
SVA
(2-27)

 
P

 

Z
TE
(2-20)

Tv (Dv)
HAS
(H-B)

Pp
KB
(2-16)

Aj (Aj1)
COP
(2-07)

j
D
(2-07)

M
IL
(2-07)

     

Tv (Chl)
KUB
(H-A)

Aj (Aj2)
SVA
(2-12)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  VII.B  (Forstov Irena, 2-18)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

Nj (Nj1)
KAL
(2-05)

M
IL
(2-18)

j
FO
(2-18)

Z
TH
(2-22)

 

Aj (Aj1)
KF
(2-33)

Hv
SOU
(2-31)

L: P (P1)
L
(D)

L: P (P1)
L
(D)

Nj (Nj2)
VL
(2-32)

Aj (Aj2)
SVA
(2-12)

S: P (P2)
L
(D)

S: P (P2)
L
(D)

 

t

 

Ov
KU
(2-33)

M
IL
(2-09)

D
FO
(2-18)

j
FO
(2-18)

Fy
HAL
(2-23)

Pp
KB
(2-16)

     

 
S
t

 

Pp
KB
(2-15)

Infp (Inf1)
V
(2-27)

Vv
KOZ
(2-18)

Vv
KOZ
(2-18)

M
IL
(2-18)

Aj (Aj1)
KF
(2-12)

 

Tv (Dv)
HAS
(H-B)

 

Infp (Inf2)
FR
(2-29)

Aj (Aj2)
SVA
(2-31)

Tv (Chl)
KUB
(H-A)

 

t

 

j
FO
(2-18)

Z
TH
(2-22)

Aj (Aj1)
KF
(2-07)

M
IL
(2-18)

Nj (Nj1)
KAL
(2-06)

 

D
FO
(2-18)

   

Aj (Aj2)
SVA
(2-15)

Nj (Nj2)
VL
(2-12)

 
P

 

Tv (Dv)
HAS
(H-B)

j
FO
(2-18)

M
IL
(2-18)

Fy
HAL
(2-23)

         

Tv (Chl)
KUB
(H-A)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  VII.C  (Holoubkov Olga, 2-31)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

M
RY
(2-31)

Tv (Dv)
V
(H-B)

j
HOL
(2-31)

Fy
RY
(2-23)

Aj (Aj1)
HOL
(2-15)

Pp
KB
(2-15)

     

Tv (Chl)
KUB
(H-A)

Aj (Aj2)
KF
(2-31)

 

t

 

j
HOL
(2-31)

Hv
HOL
(2-31)

Nj (Nj1)
KAL
(2-06)

Z
V
(2-20)

M
RY
(2-32)

D
RYB
(2-31)

 

Vv
LED
(2-31)

Vv
LED
(2-31)

Nj (Nj2)
TH
(2-22)

 
S
t

 

Infp (Inf1)
FR
(2-29)

Aj (Aj1)
HOL
(2-12)

Tv (Dv)
V
(H-B)

M
RY
(2-33)

L: P (P1)
EG
(D)

L: P (P1)
EG
(D)

     

Infp (Inf2)
IL
(2-27)

Aj (Aj2)
KF
(2-31)

Tv (Chl)
KUB
(H-A)

S: P (P2)
EG
(D)

S: P (P2)
EG
(D)

 

t

 

Nj (Nj1)
KAL
(2-12)

M
RY
(2-31)

Fy
RY
(2-26)

j
HOL
(2-31)

D
RYB
(2-05)

Ov
KU
(2-32)

     

Nj (Nj2)
TH
(2-22)

 
P

 

Pp
KB
(2-15)

j
HOL
(2-31)

M
RY
(2-31)

Aj (Aj1)
HOL
(2-15)

Z
V
(2-20)

       

Aj (Aj2)
KF
(2-33)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  VII.D  (Milsimerov Gabriela, 2-11)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

Z
V
(2-20)

M
KON
(2-33)

Vv
KOZ
(2-20)

Vv
KOZ
(2-20)

Nj (Nj1)
VL
(2-32)

Pp
MIL
(2-11)

     

Nj (Nj2)
TH
(2-22)

 

t

 

M
KON
(2-09)

D
RYB
(2-05)

Tv (Dv)
V
(H-B)

j
KU
(2-07)

Aj (Aj1)
SVA
(2-05)

Fy
RY
(2-26)

     

Tv (Chl)
L
(H-A)

Aj (Aj2)
KF
(2-33)

 
S
t

 

j
KU
(2-20)

M
KON
(2-18)

Nj (Nj1)
VL
(2-32)

Aj (Aj1)
SVA
(Sb.2)

Infp (Inf1)
FR
(2-29)

 

L: P (P1)
EG
(D)

L: P (P1)
EG
(D)

 

Nj (Nj2)
TH
(2-22)

Aj (Aj2)
KF
(2-12)

Infp (Inf2)
TE
(2-27)

S: P (P2)
EG
(D)

S: P (P2)
EG
(D)

 

t

 

j
KU
(2-20)

Z
V
(2-20)

Tv (Dv)
V
(H-B)

M
KON
(2-32)

Ov
KU
(2-21)

Hv
SOU
(2-31)

     

Tv (Chl)
L
(H-A)

 
P

 

Aj (Aj1)
SVA
(2-21)

Pp
MIL
(2-11)

j
KU
(2-20)

Fy
RY
(2-26)

M
KON
(2-26)

D
RYB
(2-05)

     

Aj (Aj2)
KF
(2-09)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  VIII.A  (Kubal Tom, 2-15)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
COP
(2-15)

Ch
MIL
(2-11)

Aj (AJ1)
KF
(2-11)

D
RYB
(2-05)

M
T
(2-26)

Fy
KON
(2-26)

 

L: SH (SH1)
KUB
(H-A)

L: SH (SH1)
KUB
(H-A)

Aj (AJ2)
MRK
(2-15)

 

t

 

Nj (Nj1)
VL
(2-06)

Ov
VAN
(2-15)

j
COP
(2-09)

M
T
(2-26)

Z
HAS
(2-22)

Pp
KUB
(2-15)

 

Inf (Sinf) V (2-27)

L: SH (SH2) HAS (H-A)

L: SH (SH2) HAS (H-A)

L: Dom (Dom) KU (Ku)

L: Dom (Dom) KU (Ku)

L: Te (Te) L (D)

Nj (Nj2)
TH
(2-15)

L: Te (Te) L (D)

L: RPr (RPr) TH (2-22)

L: RPr (RPr) TH (2-22)

 
   

 
S
t

 

Aj (AJ1)
KF
(2-32)

D
RYB
(2-15)

j
COP
(2-15)

M
T
(2-26)

Vz
KUB
(2-15)

 

Tv (Dv)
KU
(H-B)

Ch
MIL
(2-11)

Hv
KUB
(2-31)

Aj (AJ2)
MRK
(2-21)

Tv (Chl)
KUB
(H-A)

 

t

 

Infp (Inf1)
FR
(2-29)

M
T
(2-26)

Z
HAS
(2-21)

Nj (Nj1)
VL
(2-12)

j
COP
(2-15)

Fy
KON
(2-23)

     

Infp (Inf2)
ML
(2-27)

Nj (Nj2)
TH
(2-22)

 
P

 

j
COP
(2-05)

Aj (AJ1)
KF
(2-12)

M
T
(2-26)

Tv (Dv)
KU
(H-B)

L: Vv
LED
(2-06)

L: Vv
LED
(2-06)

     

Aj (AJ2)
MRK
(2-05)

Tv (Chl)
KUB
(H-A)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  VIII.B  (Lska Ji, 2-09)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

Ch
MIL
(2-11)

Aj (AJ1)
KF
(2-26)

j
D
(2-09)

Tv (Dv)
KAL
(H-B)

M
RY
(2-16)

Fy
HAL
(2-23)

 

L: SH (SH1)
KUB
(H-A)

L: SH (SH1)
KUB
(H-A)

Aj (AJ2)
MRK
(2-09)

Tv (Chl)
L
(H-A)

 

t

 

Infp (Inf1)
L
(2-29)

Nj (Nj1)
KAL
(2-12)

M
RY
(2-33)

Z
HAS
(2-22)

j
D
(2-09)

D
D
(2-21)

 

Inf (Sinf) V (2-27)

L: SH (SH2) HAS (H-A)

L: SH (SH2) HAS (H-A)

L: Dom (Dom) KU (Ku)

L: Dom (Dom) KU (Ku)

L: Te (Te) L (D)

Infp (Inf2)
ML
(2-27)

Nj (Nj2)
TH
(2-22)

L: Te (Te) L (D)

L: RPr (RPr) TH (2-22)

L: RPr (RPr) TH (2-22)

 
   

 
S
t

 

M
RY
(2-26)

Pp
MIL
(2-11)

Ov
VAN
(2-09)

j
D
(2-09)

Aj (AJ1)
KF
(2-21)

Vz
MIL
(2-11)

 

Hv
HOL
(2-31)

Tv (Dv)
KAL
(H-B)

Aj (AJ2)
MRK
(2-33)

Tv (Chl)
L
(H-A)

 

t

 

Fy
HAL
(2-23)

D
D
(2-09)

Nj (Nj1)
KAL
(2-12)

j
D
(2-09)

M
RY
(2-32)

Z
HAS
(2-21)

     

Nj (Nj2)
TH
(2-22)

 
P

 

M
RY
(2-26)

j
D
(2-09)

Aj (AJ1)
KF
(2-32)

Ch
MIL
(2-11)

S: Vv
LED
(2-06)

S: Vv
LED
(2-06)

     

Aj (AJ2)
MRK
(2-27)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  VIII.D  (Vlkov Dagmar, 2-32)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

D
D
(2-18)

Aj (AJ1)
SVA
(2-15)

Z
HAS
(2-22)

j
D
(2-32)

M
HAL
(2-23)

 

Tv (Dv)
V
(H-B)

L: SH (SH1)
KUB
(H-A)

L: SH (SH1)
KUB
(H-A)

Aj (AJ2)
VL
(2-32)

Tv (Chl)
KUB
(H-A)

 

t

 

M
HAL
(2-32)

j
D
(2-07)

Ov
VAN
(2-32)

Nj (Nj1)
KAL
(2-15)

Hv
HOL
(2-31)

Fy
HAL
(2-23)

 

Inf (Sinf) V (2-27)

L: SH (SH2) HAS (H-A)

L: SH (SH2) HAS (H-A)

L: Dom (Dom) KU (Ku)

L: Dom (Dom) KU (Ku)

L: Te (Te) L (D)

Nj (Nj2)
VL
(2-32)

L: Te (Te) L (D)

L: RPr (RPr) TH (2-22)

L: RPr (RPr) TH (2-22)

 
   

 
S
t

 

Ch
MIL
(2-11)

Aj (AJ1)
SVA
(2-09)

M
HAL
(2-16)

Infp (Inf1)
FR
(2-29)

j
D
(2-07)

D
D
(2-07)

     

Aj (AJ2)
VL
(2-32)

Infp (Inf2)
L
(2-27)

 

t

 

Aj (AJ1)
SVA
(2-15)

M
HAL
(2-23)

j
D
(2-32)

Fy
HAL
(2-23)

Z
HAS
(2-22)

Pp
MIL
(2-11)

 

Vz
MIL
(2-11)

Tv (Dv)
V
(H-B)

Aj (AJ2)
VL
(2-32)

Tv (Chl)
KUB
(H-A)

 
P

 

j
D
(2-07)

M
HAL
(2-32)

Ch
MIL
(2-11)

Nj (Nj1)
KAL
(2-27)

S: Vv
VL
(2-32)

S: Vv
VL
(2-32)

     

Nj (Nj2)
VL
(2-32)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  IX.A  (Halkov Marie, 2-23)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

Ov
VAN
(2-22)

M
HAL
(2-23)

Fy
HAL
(2-23)

Aj (Aj1)
KF
(2-15)

D
FO
(2-18)

j
MRK
(2-32)

 

S: SH (SH1)
KUB
(H-A)

S: SH (SH1)
KUB
(H-A)

Aj (Aj2)
HOL
(2-09)

 

t

 

Tv (Dv)
KAL
(H-B)

j
MRK
(2-20)

Infp (Inf1)
FR
(2-29)

M
HAL
(2-33)

Nj (Nj1)
KAL
(2-21)

Ch
MIL
(2-11)

 

S: Sinf (Sinf) FR (2-29)

S: Sinf (Sinf) FR (2-29)

S: Dv (Dv) COP (2-21)

S: Dv (Dv) COP (2-21)

S: SH (SH2) HAS (H-A)

S: SH (SH2) HAS (H-A)

Tv (Chl)
FR
(H-A)

Infp (Inf2)
ML
(2-27)

Nj (Nj2)
VL
(2-12)

S: Te (T) L (D)

S: Te (T) L (D)

S: RPr (RPr) TH (2-22)

S: RPr (RPr) TH (2-22)

S: Dom (Dom) KU (Ku)

S: Dom (Dom) KU (Ku)

 
S
t

 

Z
TH
(2-22)

j
MRK
(2-23)

Aj (Aj1)
KF
(2-12)

M
HAL
(2-16)

Fy
HAL
(2-23)

       

Aj (Aj2)
HOL
(2-23)

 

t

 

j
MRK
(2-05)

Nj (Nj1)
KAL
(2-16)

Ch
MIL
(2-11)

Pp
KB
(2-15)

M
HAL
(2-23)

Hv
RY
(2-26)

 

L: P (P1)
L
(2-29)

L: P (P1)
L
(2-29)

L: P (P2)
T
(2-27)

L: P (P2)
T
(2-27)

Nj (Nj2)
VL
(2-32)

S: Vv
KOZ
(2-23)

S: Vv
KOZ
(2-23)

 
P

 

M
HAL
(2-32)

Vz
RYB
(2-26)

D
FO
(2-07)

j
MRK
(2-31)

Tv (Dv)
KAL
(H-B)

Aj (Aj1)
KF
(2-33)

     

Tv (Chl)
FR
(H-A)

Aj (Aj2)
HOL
(2-12)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  IX.B  (Konopov Jana, 2-33)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

j
SOU
(2-33)

D
RYB
(2-20)

Tv (Dv)
RYB
(H-B)

M
KON
(2-33)

Ch
KB
(2-11)

Z
TH
(2-22)

 

S: SH (SH1)
KUB
(H-A)

S: SH (SH1)
KUB
(H-A)

Tv (Chl)
KUB
(H-A)

 

t

 

Aj (Aj1)
MRK
(2-12)

j
SOU
(2-33)

Hv
SOU
(2-31)

Vz
RYB
(2-21)

M
KON
(2-18)

 

Nj (Nj1)
KAL
(2-12)

S: Sinf (Sinf) FR (2-29)

S: Sinf (Sinf) FR (2-29)

S: SH (SH2) HAS (H-A)

S: SH (SH2) HAS (H-A)

S: Te (T) L (D)

S: Te (T) L (D)

Aj (Aj2)
SVA
(2-23)

Nj (Nj2)
TH
(2-22)

S: RPr (RPr) TH (2-22)

S: RPr (RPr) TH (2-22)

S: Dom (Dom) KU (Ku)

S: Dom (Dom) KU (Ku)

   

 
S
t

 

M
KON
(2-33)

j
SOU
(2-33)

Aj (Aj1)
MRK
(2-33)

Fy
KON
(2-23)

D
RYB
(2-06)

       

Aj (Aj2)
SVA
(2-29)

 

t

 

Ov
VAN
(2-33)

Infp (Inf1)
FR
(2-29)

M
KON
(2-33)

j
SOU
(2-33)

Ch
KB
(2-11)

 

Tv (Dv)
RYB
(H-B)

L: Vv
KON
(2-33)

L: Vv
KON
(2-33)

S: P (P1)
L
(2-29)

S: P (P1)
L
(2-29)

Infp (Inf2)
ML
(2-27)

Tv (Chl)
KUB
(H-A)

S: P (P2)
T
(2-27)

S: P (P2)
T
(2-27)

 
P

 

Nj (Nj1)
KAL
(2-27)

Pp
KB
(2-15)

j
SOU
(2-33)

M
KON
(2-09)

Aj (Aj1)
MRK
(2-15)

Fy
KON
(2-23)

     

Nj (Nj2)
TH
(2-22)

Aj (Aj2)
SVA
(2-12)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  IX.C  (Thomayerov Vladislava, 2-22)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

Aj (Aj1)
KF
(2-07)

j
VAN
(2-22)

M
T
(2-26)

Ch
MIL
(2-11)

Ov
VAN
(2-07)

Tv (Dv)
HAS
(H-A)

 

S: SH (SH1)
KUB
(H-A)

S: SH (SH1)
KUB
(H-A)

Aj (Aj2)
SVA
(2-23)

Tv (Chl)
KUB
(H-J)

 

t

 

M
T
(2-26)

Infp (Inf1)
FR
(2-29)

Aj (Aj1)
KF
(2-12)

j
VAN
(2-09)

D
RYB
(2-26)

 

Hv
RY
(2-26)

S: Sinf (Sinf) FR (2-29)

S: Sinf (Sinf) FR (2-29)

S: Dv (Dv) COP (2-21)

S: Dv (Dv) COP (2-21)

S: SH (SH2) HAS (H-A)

S: SH (SH2) HAS (H-A)

Infp (Inf2)
ML
(2-27)

Aj (Aj2)
SVA
(2-11)

S: Te (T) L (D)

S: Te (T) L (D)

S: RPr (RPr) TH (2-22)

S: RPr (RPr) TH (2-22)

S: Dom (Dom) KU (Ku)

S: Dom (Dom) KU (Ku)

 
S
t

 

Fy
HAL
(2-23)

Z
TH
(2-22)

M
T
(2-26)

Nj (Nj1)
KAL
(2-06)

j
VAN
(2-22)

Vz
RYB
(2-21)

     

Nj (Nj2)
TH
(2-22)

 

t

 

Ch
MIL
(2-11)

Aj (Aj1)
KF
(2-11)

j
VAN
(2-09)

M
T
(2-26)

 

L: P (P1)
L
(2-29)

L: P (P1)
L
(2-29)

Tv (Dv)
HAS
(H-J)

 

L: P (P2)
T
(2-27)

L: P (P2)
T
(2-27)

Aj (Aj2)
SVA
(2-12)

Tv (Chl)
KUB
(H-A)

S: Vv
TH
(2-22)

S: Vv
TH
(2-22)

 
P

 

j
VAN
(2-16)

Nj (Nj1)
KAL
(2-23)

Fy
HAL
(2-23)

M
T
(2-22)

D
RYB
(2-05)

Pp
KB
(2-15)

     

Nj (Nj2)
TH
(2-22)

 

(rozvrh platn od 01.09.2019)

Zkladn kola Domalice, Komenskho 17  IX.D  (Vchalov Boena, 2-16)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

Aj (Aj1)
MRK
(2-12)

D
FO
(2-16)

M
KON
(2-33)

j
VAN
(2-16)

Vz
RYB
(2-05)

Tv (Chl)
KUB
(H-J)

 

S: SH (SH1)
KUB
(H-A)

S: SH (SH1)
KUB
(H-A)

Aj (Aj2)
HOL
(2-16)

Tv (Dv)
V
(H-B)

 

t

 

j
VAN
(2-16)

M
KON
(2-16)

Aj (Aj1)
MRK
(2-23)

Fy
KON
(2-23)

Ov
VAN
(2-07)

Z
V
(2-20)

 

S: Sinf (Sinf) FR (2-29)

S: Sinf (Sinf) FR (2-29)

S: Dv (Dv) COP (2-21)

S: Dv (Dv) COP (2-21)

S: SH (SH2) HAS (H-A)

S: SH (SH2) HAS (H-A)

Aj (Aj2)
HOL
(2-16)

S: Te (T) L (D)

S: Te (T) L (D)

S: RPr (RPr) TH (2-22)

S: RPr (RPr) TH (2-22)

   

 
S
t

 

j
VAN
(2-16)

D
FO
(2-16)

Ch
MIL
(2-11)

Pp
KUB
(2-15)

M
KON
(2-16)

Nj (Nj1)
KAL
(2-27)

     

Nj (Nj2)
TH
(2-22)

 

t

 

M
KON
(2-16)

Aj (Aj1)
MRK
(2-33)

Infp (Inf1)
ML
(2-27)

j
VAN
(2-16)

 

L: Vv
V
(2-16)

L: Vv
V
(2-16)

Tv (Chl)
KUB
(H-A)

 

S: P (P1)
L
(2-29)

S: P (P1)
L
(2-29)

Aj (Aj2)
HOL
(Sb.2)

Infp (Inf2)
FR
(2-29)

Tv (Dv)
V
(H-B)

S: P (P2)
T
(2-27)

S: P (P2)
T
(2-27)

 
P

 

Fy
KON
(2-23)

M
KON
(2-16)

Nj (Nj1)
KAL
(2-12)

j
VAN
(2-16)

Hv
RY
(2-33)

Ch
MIL
(2-11)

     

Nj (Nj2)
TH
(2-22)

Zpracovno v systmu Bakali