Archiv aktualit 2019-2020

 

 

bullet

22. červen 2020
Jak to bude na podzim se zájezdem do Skotska "Za vzděláním společně"?
Dopis rodičům žáků 5., 6. a 8. ročníků
(pí uč. Hana Jindřichová)

 

bullet

24. červen 2020
Zveme všechny žáky na zakončení letošního "prapodivného" školního roku
a předání vysvědčení v pátek 26. 6. 2020 v 8.00 hod ve svých třídách.

Nezapomeňte, že žáci, kteří nechodili do školy, musí při prvním vstupu do školy předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem ZDE.
 

bullet

23. červen 2020
Vydávání zápisových lístků žákům 5. a 7. tříd přijatým na gymnázium pokračuje
(místo informace níže 10. června):

středa 24. 6. -   10 - 11 hod.
pátek 26. 6.  -     8 - 9 hod.
Od 29. 6. budou zápisové lístky k vyzvednutí v kanceláři školy.

 

bullet

20. červen 2020
Upozornění:
Od pátku 26. června (včetně), mají všichni žáci školy odhlášeny obědy.
 

bullet

16. červen 2020

Vážení strávníci, od pátku 26.6.2020:

·            bude možné se stravovat i v jídelně

·        výdejní doba obědů přechází na prázdninový režim

·        obědy se budou vydávat od 11 do 13 hodin

·        stále platí výdej pouze dopředu objednaných obědů

Děkujeme za pochopení.

 

bullet

10. červen 2020

Informace pro žáky 5. a 7. tříd, kteří byli přijati na gymnázium
Zápisové lístky budou vydávány v kabinetě výchovné poradkyně v budově 2. stupně, 1. patro, č. dveří 17 v těchto termínech:

středa 17. 6. 2020      8 - 10 hod.
pátek 19. 6. 2020        8 - 9 hod.  (od 9 hod. ped. rada 2. stupně)
pondělí 22. 6. 2020    10 - 11 hod. 

Vyhláška o přijímacím řízení - viz  § 11

 

bullet

4. červen 2020

Slíbené rozvrhy dobrovolných konzultačních hodin pro žáky 2. stupně, které jsou platné od 8. 6. 2020 do 26. 6. 2020

 

bullet

2. červen 2020

Informace k návratu žáků 2. stupně do školy od 8. června 2020

Od 8. 6. 2020 budou otevřeny dobrovolné konzultační hodiny v určitých dnech pro jednotlivé třídy v předmětech M, Čj, Aj, Nj, Př, Dě, Ze, Fy, Ch. Navíc bude mít každá třída možnost setkat se se svým třídním učitelem na třídnické hodině. Pro všechny žáky bude nadále pokračovat distanční výuka.
Rozvrhy konzultačních hodin pro jednotlivé třídy budou upřesněny ve čtvrtek 4. 6. 2020.
Konzultační dny:
6. třídy – úterý a čtvrtek 8.00 – 11.40 hod
7. třídy – úterý 8.00 - 11.40 a čtvrtek 8.00 – 12.35 hod.
8. třídy – pondělí a středa 8.00 – 12.35 hod.
9. třídy – pondělí a středa 8.00 – 12.35 hod.
Pozor! Ti co budou chodit do školy si musí objednat obědy sami.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem ZDE.
Pokud bude žák odcházet během konzultačního dne, musí předložit řádně vyplněný tiskopis Žádost o uvolnění během výuky ZDE

Poučení o ochraně zdraví a provozu školy do konce školního roku 2019/2020

 

bullet

2. červen 2020
Školní rok 2019/2020 bude na naší škole ukončen v pátek 26. června 2020!

 

bullet

29. květen 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků budoucích 1. tříd

Ve školním roce 2020-21 budou otevřeny 4 třídy – třídními učitelkami budou: 1.A pí Veronika Böhmová, 1.B pí Jana Chlupáčková, 1.C pí Edita Knopfová, 1.D pí Ivana Vísnerová
Elektronická volba tříd bude probíhat v termínu 19. 6. 2020 16.00 hod. – 21. 6. 2020 22.00 hod 
Protože v letošním roce nemůže škola organizovat tradiční červnovou schůzku rodičů budoucích prvňáčků je třeba, aby si rodiče kteří mají o tuto elektronickou
volbu zájem, vyzvedli přihlašovací údaje:
- v pracovní dny od 8. 6. 2020 do 17. 6. 2020
-
v kanceláři školy od 8.00 hod. do 12.00 hod, nebo jinak po předchozí telefonické domluvě (tel. 607 842 940)

 

bullet

29. květen 2020
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21
 

bullet

28. květen 2020
Informace ze ŠD pro šk. rok 2020-21
Zákonní zástupci žáků budoucích 2. – 5. ročníků (není určeno pro nastupující prvňáčky), kteří mají ve školním roce 2020/2021 zájem o školní družinu, musí
odevzdat vyplněnou přihlášku v pracovních dnech v dopoledních hodinách na vrátnici školy nebo poštou na adresu školy nebo elektronicky
na email
rojtovaa@seznam.cz nejpozději do pátku 12. 6. 2020.

          Tiskopis přihlášky si můžete stáhnout ZDE nebo si ji můžete vyzvednout ve vrátnici školy

 

 

 

bullet

21. květen 2020

 

Máme důvod k radosti!

bullet

Zájem o výuku projevilo 41% dětí 1. stupně, což zvládneme i se stravováním (a s přípravou žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám v budově 2. stupně)

bullet

Bylo vytvořeno 17 skupin pro výuku v dopoledních hodinách (po max. 15 žácích)

bullet

Ve školní družině budou vytvořeny 3 skupiny

Těší nás:

bullet

Důvěra rodičů a zájem žáků o výuku

bullet

Opravdu velký zájem pedagogů 1. stupně o návrat před tabuli a své žáky

 

(ZŘ1 H. Sloupová a ŘŠ I. Rybár)

21. květen 2020
 V pondělí 25. 5. začíná nepovinná výuka přihlášených žáků 1. stupně naší školy:

  Podmínky vstupu do školy:

bulletRodiči podepsané Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte
bullet

Ti kteří se přihlásili i do ŠD, ještě vyplněný tiskopis o odchodu ze ŠD
Ještě jednou si přečtěte: Poučení o ochraně zdraví a provozu školy do konce školního roku 2019/2020

                                   Veškeré hygienické a organizační záležitosti jsou zajištěny.

 

bullet

19. květen 2020

Pozor! Od 25. 5. se mění doba výdeje obědů pro „cizí“ strávníky

1. Obědy si musíte předem objednat (nelze přijít a oběd si koupit)

2. Obědy se vydávají pouze do jídlonosičů, konzumace v jídelně není možná

3. Doba výdeje: 10 – 11.30

·        Zkrácení výdejní doby do jídlonosičů je z důvodu návratu dětí 1.stupně do školy a na obědy.

·        Žádáme Vás o dodržení stanovené výdejní doby, po 11.30 nebude dospělým strávníkům umožněn vstup do budovy školy.

·        Děkujeme za pochopení.

 

bullet

12. květen 2020
Příprava na 25. květen, kdy začne nepovinná výuka pro žáky 1. stupně

Od pondělí 25. května 2020 bude umožněna na naší škole osobní přítomnost žáků 1. stupně za účelem zajištění vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku!!

 1. Vzdělávací aktivity se budou realizovat denně v dopoledních hodinách od 8.00 do 11. 40 pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
  Pokud to bude personálně a kapacitně možné, budeme vytvářet skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku. Maximální počet žáků ve skupině je 15.
  Složení skupin je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020.

 2. Cílem odpolední části je v době od 11.40 do 16.00 zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
  Ranní družina není poskytována.

 3. Zákonný zástupce žáka je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 (dle pokynů třídního učitele). Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

 4. Změny času vzdělávacích aktivit mohou být na základě počtu přihlášených žáků upraveny.

Další informace (stejné jako pro žáky 9. ročníků)

bullet

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom,
zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

bullet

Přihlášení žáci musí při prvním vstupu do školy odevzdat originál řádně vyplněného a podepsaného Čestného prohlášení, jinak nebudou do budovy vpuštěni!
 Zákonní zástupci svým podpisem v čestném prohlášení také potvrzují seznámení s Poučením o ochraně zdraví a provozu školy do konce školního roku 2019/2020.

 

bullet

7. květen 2020
Informace k přípravě žáků 9. roč. na přijímací zkoušky
 

Upravený rozvrh pro žáky 9. tříd platný od 11. 5. 2020

9. A

9. B

9. C

9. D

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Pondělí

Čj

Čj

M

M

M

M

Čj

Čj

M

M

Čj

Čj

Čj

Čj

M

M

Středa

M

M

Čj

Čj

Čj

Čj

M

M

Čj

Čj

M

M

M

M

Čj

Čj

Pátek

 Čj

 Čj

 M

 M

M

M

Čj

Čj

M

M

Čj

Čj

Čj

Čj

M

M

    Poznámky:

 1. Výuka probíhá v blocích:
  1. blok  1. a 2. hodina – 8.00 – 9.45 (během bloku 15 min přestávka dle pokynů vyučujícího)
  2. blok  3. a 4. hodina – 9.45 – 11. 15 (během bloku přestávka dle pokynů vyučujícího)
   
 2. Účast na této přípravě nezbavuje žáky povinnosti dále se vzdělávat v ostatních předmětech formou distančního vzdělávání tak jako doposud.
 3. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce
  o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 4. Škola je pro žáky 9. tříd otevřena od 7.40 hod. do 12.00 hod. „Přespolní třída“ je uzavřená.
 5. Pokud přihlášení žáci neodevzdají při prvním vstupu do školy řádně vyplněné a podepsané čestné prohlášení, nebudou do budovy vpuštěni!

 

 

bullet

5. květen 2020

 

Důležité upozornění
Od pondělí 11. května 2020 bude umožněna na naší škole osobní přítomnost
žáků 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Výuka bude probíhat v blocích (český jazyk, matematika) ve vybraných dnech v dopoledních hodinách. Dny a časy budou upřesněny na základě počtu žáků, přihlášených nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020.
Podepsané Čestné prohlášení žáků, kteří nastoupí do školy, zašlete třídním učitelům dle jejich instrukcí. Přečtěte si Poučení!!

 

(p. řed. Mgr I. Rybár)

 


 

bullet

28. duben 2020

Pojďte se učit psát na PC 10-ti prsty
Milí žáci, rodiče a ostatní, nabízíme vám možnost začít se učit ovládat klávesnici deseti prsty. V programové výuce ZAV (během šk. roku ji používáme k výuce v naší škole) můžete v tomto období karantény začít s bezplatnou výukou i vy, v domácím prostředí.Tuto možnost nabízíme všem žákům naší školy z II i I. stupně (od 3. třídy). Stačí kontaktovat pí uč. B. Váchalovou na skolnivachalova@zskom17.cz. Každému žákovi sdělí jeho Login a Heslo (popřípadě i další informace). Pro přihlášení využijte stránky www.student.zav.cz. (opraveno)
V budoucnu se bez této dovednosti mnozí z nás neobejdou.
 P.S. Po skončení tohoto mimořádného období si děti mohou výuku uhradit a bez omezení, dál v psaní v programu ZAV pokračovat. (Jak začít?)

 

bullet

23. duben 2020
23.květnový zájezd do Londýna a okolí přeložen
Na základě naší dlouhodobé výborné spolupráce s CK Poznání jsme se rozhodli přijmout poukaz za zájezd do Londýna, a tím
našim žákům  8. ročníků umožnit vycestovat později, s největší pravděpodobností na jaře 2021.

(pí uč. Marie Kufnerová)
 

bullet

21. duben 2020
Od pondělí 4. května začne (ve zvláštním režimu) vařit naše školní jídelna.
Podrobnosti najdete na jídelním lístku.

 

bullet

17. duben 2020
Instrukce k domácí přípravě
Máte-li nějaké potíže, využijte tuto stránku.
 

bullet

25. březen 2020


Pozor: Změny v organizaci a průběhu zápisu

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je také specifikován (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017).

Zápis k povinné školní docházce na naši školu proběhne v souladu s výše uvedenými právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. více >>>>>

Tiskopisy ke stažení (v pdf):
Povinné: Zápisový lístek Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání   Budeme rádi když vyplníte: Dotazník školní zralosti
Podle potřeby: Žádost o odklad,   Přihláška do školní družiny bez potvrzení zaměstnavatele
,   Přihláška ke stravování

 

bullet

25. březen 2020
Pokud chcete žádost o ošetřovné při péči o dítě, požádejte
naši školu na e-mailu:
hrebenarovasarka@zskom17.cz

 

bullet

30. březen 2020
      Důležité instrukce k domácí přípravě
 

bullet

2. duben 2020

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

bullet

25. březen 2020

Domácí výuka žáků 2. stupně
Od 30. 3. bude upraven rozvrh distanční výuky pro žáky 2. stupně (viz obr.). Žáci by se měli věnovat těm předmětům, které budou mít daný den v rozvrhu, a měli by vypracovat zadané úkoly. Odesílání hotových úkolů podle zadání vyučujících. (Bakaláři, Classroom)

 

bullet

13. březen 2020

  Vyučující na naší škole se s žáky domlouvají na distanční výuce, protože znovuotevření školy je prozatím posunuto na neurčito. Pedagogové a pedagožky naší školy budou pro výuku využívat různé online nástroje a webové služby. Nejvíce zastoupenou je jistě služba Google Classroom z balíku Gsuite EDU, kterou používá i několik pedagogů v běžné výuce pro zadávání prací a jejich následného odevzdávání. V některých třídách (zejména na 1. stupni) budou vyučující komunikovat pomocí vlastních třídních webových stránek, nebo si žáci s vyučujícími založili messengerové a Whatsappové skupiny. Dalším používaným systémem jsou i Bakaláři, které budou vyučující i vedení školy používat ke komunikaci s rodiči. V příštím týdnu máme naplánováno i vyzkoušení online synchronní výuky pomocí Hangouts meet nebo Skype. (p.uč. M. Frček)

 

bullet

březen 2020
Školní  jídelna nevaří až do odvolání.
 

bullet

10. březen 2020

Mimořádné opatření:
Od zítřka 11. 3.  jsou školy pro žáky a studenty do odvolání uzavřeny.
Děti mají po dobu uzavření školy automaticky odhlášené obědy!

 

bullet

6. duben 2020

  Nové stránky "chovateláku"
Vznikly z aktivity Adély Mazancové 9.C a Veroniky Försterové 8.B.
Autorkou je Adélka, Veronika dodala text a fotky.

 
   

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

23. březen 2020
Ceny pronájmu sportovních zařízení ZŠ Komenského 17 od   1. dubna 2020
 

 

bullet

11. březen 2020

Dne 10. 3. 2020 se starší dívky naší školy účastnily okresního kola basketbalu, které se uskutečnilo v tělocvičně Msgre. B. Staška. 8 družstev bylo rozděleno do dvou skupin. Naše družstvo hrálo se ZŠ Klenčí p. Č, Kdyně a Msgre (18:2, 16:8, 12:2) a bez prohry postoupilo ze základní skupiny. Vynikající výkon podala děvčata i v posledním zápase s GJŠB. S velkým nasazením tým předvedl velice pěknou hru, jen v posledním zápase odešla úspěšná střelba. Zápas skončil 8:12. Celému družstvu ve složení: M. Procházková (9.A), E. Sušická, A. Žižková, E. Vaňková, L. Maierová (9.D), A. Martínková, V. Sedláčková (8.B), A. Kadaňová, E. Bohmanová (9.C) a Z. Němcová, A. Tauerová, R. Kučerová (8:A) moc gratulujeme k 2. místu a děkujeme za vzornou reprezentaci. 

(pí uč. B. Váchalová)

 

bullet

11. březen 2020

Finanční gramotnost
V úterý 10. 3. proběhla na naší škole beseda, které se zúčastnily třídy 8. A a 8. D.
Žáci si v první části besedy rozšířili své znalosti nejen z oblasti historie a funkce peněz, ale dozvěděli se i více o finančním systému, speciálních druzích bankovek, hotových a bezhotovostních penězích.
V druhé části besedy se seznámili s modelovým rozpočtem rodiny, s důležitostí kupeckých počtů a bystrého úsudku.
Jelikož žáci byli velmi aktivní a snaživí, za své znalosti byli častokrát odměňováni.

(pí uč. P. Štenglová a M. Copáková)

 

bullet

10. březen 2020

Divadelní představení v ŠD
Na divadélko Nána jsme se hodně těšili. Tentokrát si pro nás paní Jelínková připravila pohádku „Cirkousíček aneb malý cirkus, ušitý ze samých malých kousíčků.“ Zasmáli jsme se s velrybou Bublibou, tančícím pštrosem Albertem, hrochem Hubertem, lvem Rudolfem a upovídaným papouškem Milouškem. Dozvěděli jsme se, jak se jim v „Cirkousíčku“ žije a co je svoboda. Děti se se zvířátky nejen pobavily, ale i poučily. 
(kolektiv vychovatelek)

 

bullet

9. březen 2020
Vážení rodiče, vážené zaměstnankyně, zaměstnanci, žákyně, žáci,
v rámci aktuálního vývoje šíření onemocnění COVID-19 vedení školy informuje o následujícím:
Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:
Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie 
(z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky 
spojili se svým obvodním lékařem.
Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne
o nařízení karantény v délce 14 dnů. 
» Více zde «
 

bullet

9. březen 2020

Elektrotechnika má zelenou
Na naší školu zavítal absolvent Tomáš Knopf, který studuje Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni.
Už při studiu na naší škole Tomáš jevil zájem o elektrotechniku, fyziku, chemii a matematiku. Tyto obory ho pohltily natolik, že se jim věnoval i mimo školní docházku a veškerý volný čas trávil vymýšlení technických pomůcek, které sám sestrojil a otestoval. Tomášovým oborem se po přestupu na střední školu stala kybernetika a robotizace. Veškeré mechanizmy, které vymyslel, si sám sestrojil a také naprogramoval jejich interakce. Mezi nynější projekty Tomáše patří automatická šachovnice, která je soupeřem lidskému šachovému hráči. S tímto výrobkem Tomáš upoutal na krajské olympiádě techniky a se svým týmem zvítězil. 
Jsme velmi rádi, že máme i takové absolventy, kteří se na naší školu rádi vracejí a studentům poskytnou své zkušenosti a motivují je ke vzdělávání.
  (p. uč. M. Frček)

 

bullet

9. březen 2020

Ve čtvrtek 5. března se naše škola účastnila okresního kola basketbalu v kategorii mladších žákyň. Do dívčího turnaje se přihlásilo 8 škol z okresu. Naše družstvo ve složení Podestátová, Burešová, Weberová, Příbková, Hašková, Konopová, Fliegelová, Jahnová, Kovaříková, Brožová a Ticháčková obsadilo krásné třetí místo. První zápas ve skupině s GJŠB se nám bohužel nepovedl a děvčata prohrála 10:4, ale pak už si nenechala utéct ani jediný zápas. Podle daného herního systému se dívky  pak utkaly  o třetí místo se ZŠ Kdyně, kde ukázaly svou jasnou převahu.  Všem moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. 

(p.uč. O. Kalinová)

 

bullet

6. březen 2020

V pátek 6. 3. 2020 se uskutečnilo okresní kolo v basketbalu mladších žáků. Naše škola je již tradičním účastníkem a ani letos nechyběla na startovní listině. Do turnaje jsme vstupovali s myšlenkami na obhajobu loňského stříbra. Tým se nám pozměnil a z loňských "harcovniků" zbyl pouze kapitán Jirka Paidar a Michal Herlík. Tým doplnilo dravé mládí ze šestých ročníků.
V prvním zápase jsme porazili Msgre Domažlice 30:0. Vstup do turnaje se nám nemohl povést lépe. Ve skupině jsme vyhráli ještě s Horšovským Týnem 29:2 a Kdyní 28:4. Dle systému turnaje jsme po skupině byli posláni do finále, kde nás čekal obhájce titulu z loňského roku tým ZŠ Klenčí pod Čerchovem. Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře a prohrávali jsme ve 2. minutě o 9 bodů. Po timeoutu jsme hru zlepšili a v poločase byl stav 18:16 pro Klenčí. Druhý poločas byl opravdový boj o každý centimetr palubovky. Bohužel vítězně skončil zápas pro Klenčí a naši kluci po srdnatém výkonu získali stříbrné medaile. Zápas měl opravdovou kvalitu a skončil těsným výsledkem 25:29 pro Klenčí.
Děkujeme pořadatelům za bezproblémový průběh turnaje a také našim borců za fairplay hru, bojovné výkony a celkově za nápaditou a technickou hru, kterou jsme bavili všechny přítomné!
Slovo trenéra: "Dáme jim na.... Zadek.....??";) 
(p. uč. M. Frček)

 

bullet

6. březen 2020 
Upozorňujeme na změnu cen obědů od 1. dubna 2020. Podívejte se na stránky ŠJ. 
 

bullet

5. březen 2020
Zahraniční zájezdy se uskuteční dle domluvených podmínek (Anglie).
Zrušení by následovalo pouze v případě, že by byl zakázán vstup do příslušných států nebo výjezd z naší
republiky příslušnými ministerstvy
(pí uč. M. Kufnerová)
 

bullet

5. březen 2020 

  Velký úspěch našich žáků v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce
Dne 27. února se v domažlickém Dominu uskutečnilo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili i čtyři žáci naší školy. V poměrně velké konkurenci dosáhli naši žáci ve dvou kategoriích skvělých úspěchů.
V kategorii I.A (6. a 7. ročník ZŠ) obsadila velmi pěkné 3. místo Mirka Johánková (7.B) a 9. místo Šimon Pučelík (6.B)
V kategorii - II.A (8. a 9. ročník ZŠ) obsadila skvělé 2
. místo
Veronika Uherčíková  (9. C) a 5. místo Klára Dufková (9.D)
Všem soutěžícím velmi gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
    (pí uč. M. Kufnerová)

 

bullet

4. březen 2020

Při pravidelném sportování se nejen krásně vytvaruje tělo, ale uvolní i endorfiny, které jsou důležité pro pocit pohody. Dívky z 9. B jsou živoucím důkazem toho, že ve "zdravém těle zdravý duch". 

(pí uč. Petra Rybárová)

 

bullet

28. únor 2020

Dne 26. 2. 2020 se žáci naší školy účastnili okresního kola zeměpisné olympiády, které proběhlo na GJŠB Domažlice. Každá kategorie měla tři části: práci s atlasem, test geografických znalostí a praktickou část. Za nejmladší- kategorie „A“ nás reprezentoval Š. Pučelík z 6. B  (7. místo) a M. Bohman z 6. D (15. místo), v kategorii „B“ se také na 7. místě umístil R. Vozár ze 7. B. Všem chlapcům blahopřejeme k pěknému výsledku.  
  (pí uč. B. Váchalová)

 

bullet

27. únor 2020

Pozvání na banket
Dne 5. 2. 2020 jsme jako poslední z devátých ročníků byli pozváni na banket do SOU Domažlice. Na začátku jsme byli inspirováni proslovem pana Fialy, který učí mladé kuchaře. Pan uč. Ment nás pak celým průběhem banketu provázel, dokonce nás seznámil i s jejich historií. Obsluhovali nás studenti druhého ročníku oboru kuchař/číšník, prakticky jsme si také vyzkoušeli etiketu, i když zpočátku jsme se báli, že uděláme chybu ve stolování a budeme vykázáni od nedojedené tabule. Naštěstí jsme jako vždy byli vzornými žáky, takže všichni odešli z banketu najezení. Banket byl velice poučný, pokrmy chutné. Všichni jsme si uvědomili, že práce číšníka není žádná legrace.
 

(Š. Šamberger, žák 9. D)

 

bullet

24. únor 2020
Masopust a vzpomínka na B. Němcovou ve šk. jídelně
 

bullet

24. únor 2020

Čtyři sedmé třídy navštívily v úterý a čtvrtek před jarními prázdninami domažlický Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde proběhla netradiční hodina občanské výchovy. Žáci se mohli seznámit nejen s interiérem kostela a křížové chodby, ale i si projít zastavení křížové cesty. Dozvědět se něco o významu liturgie, poznat liturgické předměty a krátce se pozastavit u některých hodnot, které i dnes nabízí křesťanství. Průvodcem žákům byl P. Miroslaw Gierga, kterému děkujeme za umožnění návštěvy a čas strávený s námi.  

 

(E. Romová, školní speciální pedagog pro 2. stupeň)

 

bullet

17. - 23. únor 2020
 

Jarní prázdniny    

 

bullet

12. únor 2020

V úterý 11. 2. se na druhém stupni uskutečnilo školní kolo Olympiády v AJ.
Soutěže se v kategorii I. A (žáci šestých a sedmých ročníků) zúčastnilo 19 žáků. Zvítězila
 Mirka Johánková (7. B), druhé místo obsadili se stejným počtem bodů Šimon Pučelík (6. B) a Martin Kuželka (6. C).
kategorii II.A (žáci osmých a devátých ročníků) také soutěžilo celkem19 žáků, v obrovské konkurenci zvítězila 
Veronika Uherčíková (9. C) , druhé místo obsadila Klára Dufková (9. D) a na třetím místě  se umístil Martin Černý (9. A).
Do okresního kola soutěže, které se bude konat 27. 2., postupují vždy první dva soutěžící z každé kategorie. Místa třetí jsou zároveň i místy případných náhradníků.
Děkujeme všem zúčastněným, gratulujeme vítězům a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole soutěže. 
(výsledková listina)

(p. uč. O. Holoubková, M. Kufnerová, J. Mrkosová, J. Soukup a E. Svachoučková)

 

bullet

4. únor 2020
Vzpomínka na LVK v Krkonoších (který nebyl jen o lyžování, ale i o dobré partě a přátelství)
 

bullet

3. únor 2020

Minulý týden navštívilo naši školu v rámci projektu EDISON  sedm zahraničních studentů z různých částí světa – tentokrát z Gruzie, Indonesie, Srbska, Taiwanu, Iráku, Indie a Ukrajiny.  Prostřednictvím prezentací, které byly vedeny v anglickém jazyce, se naši žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o těchto zemích. Studenti, kteří hovořili plynnou angličtinou, aktivizovali naše žáky různými otázkami a kvízy, takže i oni reagovali v anglickém jazyce. Pokud si nevěděli rady, mohli požádat o pomoc nejen učitele anglického jazyka, ale i naše deváťáky, kteří si chtěli vyzkoušet roli překladatele. 
"Tímto bych chtěla všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celého projektu, poděkovat".
(pí uč. M. Kufnerová)

 

bullet

30. leden 2020
Slavnostní oběd našich prvňáčků k 1. vysvědčení (Menu)
Moc děkujeme našim kuchařkám a žákům SOU Domažlice
 

bullet

27. leden 2020

Pyžamový den ve ŠD
Páteční odpoledne si děti ze školní družiny opravdu užily. Tělocvična se proměnila na soutěžní a hudbou rozzářený pyžamový bál. Děti porovnaly své síly a dovednosti za obrovské podpory svých kamarádů. Pyžamové odpoledne zakončila diskotéka, při které se děti pěkně vyřádily. s videem
(kolektiv vychovatelek)

 

bullet

27. leden 2020
Naši žáci byli v okresním kole Olympiády v českém jazyce velmi úspěšní, blahopřejeme!
Podívejte se na výsledkovou listinu soutěže v I. kategorii, která se konala 21.1. 2020.
Do krajského kola postupují soutěžící na 1.-3. místě.
(je mezi postupujícími někdo z našich?)
 

Pro ty kteří se nepodívali:
V okresním kole Olympiády v českém jazyce, které se konalo 21. 1. 2020 v Dominu v Domažlicích, se žákyně 9.D Klára Kabourková „probojovala“ na 2. místo, a postupuje tedy do krajského kola. Také Štěpán Šamberger z téže třídy byl úspěšný, svoji všestrannost potvrdil i touto soutěží, když se umístil jako šestý mezi 18 zúčastněnými. Děkujeme oběma žákům za výbornou reprezentaci školy. Kláře přejeme hodně štěstí 2. dubna v Plzni.

(pí uč. D. Vančurová)


 

bullet

24. leden 2020

V týdnu od 27.1. do 30.1. v rámci projektu Edison od společnosti Aiesec naši školu navštíví studenti z těchto zemí: Indie, Ukrajina, Taiwan, Irák, Srbsko, Indonésie, Gruzie.

 

bullet

24. leden 2020
 
 

bullet

23. leden 2020

Sebeobrana ve ŠD
Děti ze školní družiny si lednové odpoledne užily v tělocvičně při ukázkách sebeobrany. Policisté ze školícího pracoviště předvedli jak se bránit před nepřítelem a zároveň si děti mohly prohlédnout zbraně a výstroj zásahového policisty. Poděkování patří mluvčí policie ČR, která pomohla akci zorganizovat. 
(kolektiv vychovatelek)

 

bullet

22. leden 2020

Vystoupení Fitdance
V pátek 17. 1. děti z kroužku Fitdance při ŠD poprvé veřejně vystoupily v Třebnicích, kde zahajovaly hasičský bál. Děti sklidily velký aplaus a za svůj výkon si každý odnesl malou odměnu. Poděkování patří panu Vachouškovi za pomoc s organizací vystoupení.
 
(pí vych. J. Kůstková)

 

bullet

20. leden 2020
Ukázky slohových prací žáků z 9.D Kláry Kabourkové (1. místo) a Štěpána Šambergera (2. místo), kteří postoupili ze školního kola
a budou naši školu reprezentovat v okresním kole Olympiády v českém jazyce v úterý 21. 1. 2020.
Držme jim palce. 

 

bullet

19. leden 2020

Žáci našich 7. ročníků odjeli na LVK do Krkonoš
Dočasným domovem jim bude chata Protěž. V týdnu po 19. lednu můžete sledovat online aktuality na našich facebookových stránkách školy  (jak nám slíbil p. uč. M. Frček).

 

bullet

16. leden 2020

Dne 15. 1. proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády. Pro tento rok byla vybrána náročná témata, např. vznik Československa, 1. světová válka, objevy na poli medicíny a vědy a jiné. Naši žáci výborně reprezentovali naši školu a ukázali ve svém věku neobyčejný přehled v historických událostech, které nás ovlivňují i doteď. Umístění Petra Veruňka (7. místo) a Martina Reháka (5. místo) je skvělým výsledkem, protože oba jsou žáky 8. ročníku a danou látku ještě vůbec neprobírali.
Super zprávou ovšem je, že
Štěpán Šamberger z 9. D obsadil 1. místo ze všech účastníků a postupuje do krajského kola. Bude 17. 3. hájit barvy Komenského 17 a celého okresu. Držíme mu všichni palce.
(pí uč. P. Rybárová)

 

Nový rok začíná koncem ledna pololetním vysvědčením, tak bychom měli všichni "zabrat".

 

 

 

 Kat. 6. - 7. roč.6. B

Vítězové "Vánočáku" 2019

Kat. 8. - 9. roč. 9. A

bullet

20. prosinec 2019

Dnešní Vánoční futsalový školní turnaj tříd 2. stupně bude určitě stát zato!!!
Jak je rozlosován?         (Organizace: p. uč. Frček, Kubal, Láska, Tesař)

 

bullet

20. prosinec 2019

Ve čtvrtek 12. 12. se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Vítězem se stal velký fanoušek historie Petr Veruněk z 8. A s celkovým počtem 59 bodů z 65 možných, stříbrnou pozici obhájil Štěpán Šamberger z 9. D s 57 body a bronz patří Martinu Rehákovi z 8. A s 50 body. Všem účastníkům olympiády srdečně blahopřejeme a vítězům přejeme mnoho štěstí v okresním kole, které se koná 7. 1. 2020.      

  (pí uč. P. Rybárová)

 

bullet

20. prosinec 2019

V úterý 17. 12. se žáci třídy 6. B zúčastnili spolu s žáky 1. - 4. ročníku naší partnerské školy Grundschule Furth im Wald
exkurse v Muzeu Chodska.

Během tohoto společně stráveného dopoledne se naši šesťáci skvěle osvědčili v roli těch starších a moudřejších, dokázali svým maličkým kamarádům pomoci i poradit s jejich úkoly v němčině, přestože oni sami se tento jazyk ve škole budou učit až od příštího školního roku. Všichni si vyzkoušeli, že dobře spolupracovat lze i s žáky hovořícími jiným jazykem a že domluvit se LZE, třeba i „rukama, nohama“. Na závěr společně stráveného dopoledne plného pohádek, betlémů, chodského folkloru a tvoření si všichni společně při kytaře zazpívali píseň „Vánoce, Vánoce přicházejí“ a vyměnili malé dárečky. Za pomoc při organizaci této akce a vstřícnost patří srdečné poděkování pracovnicím Muzea Chodska. 
(p. uč. Eva Hojdová, Jiří Soukup, Dagmar Vlčková)

 

bullet

12. prosinec 2019

Počátkem prosince měli žáci tříd 8. A, B a D možnost vyzkoušet si na  Střední zdravotnické škole v Domažlicích práci zdravotníka, vyslechnout a zhlédnout  zajímavé prezentace ze zdravotnického prostředí, zúčastnit se lekcí psychologie a sexuální výchovy. Většinu žáků toto dopoledne moc zaujalo a někteří, ač ještě mají rok čas, možná začali přemýšlet, zda by povolání zdravotníka nebylo jednou to pravé zrovna pro ně - soudě podle nasazení a zájmu, s jakým se na jednotlivých stanovištích pouštěli do plnění zadaných úkolů pod vedením studentů zdravotnické školy.
Děkujeme paní PhDr. Ivaně Fröhlichové a celé SZŠ za možnost se této skvěle připravené akce zúčastnit. (
+)

  (p. uč. D. Vlčková, T. Kubal, J. Láska)

 

bullet

11. prosinec 2019

Divadélko ve ŠD
Na paní Jelínkovou a její divadélko Nána se vždycky všichni ve školní družině těšíme. Její loutky i tentokrát potěšily všechny děti a Andělská pohádka nás pohladila po duši v tomto adventním čase. 

 (kolektiv vychovatelek ŠD)

 

bullet

6. prosinec 2019 - Skvělé zakončení florbalové sezony

 

Krůček od postupu na republikovou kvalifikaci!!
Tak by se dalo shrnout dnešní počínání našich starších chlapců na krajském finále florbalu v Plzni na Lokomotivě. V základní skupině, ani ve vyřazovacích soubojích, kluci nepoznali hořkost porážky a poctivým výkonem změřili ve finále síly s 31. ZŠ z Plzně. Po soupeřově vyrovnání na 1:1 se šlo na samostatné nájezdy, ve kterých byli úspěšnější, s pokorou musíme říct i šikovnější, domácí hráči. Vezeme tedy krásné 2. místo a hoši se za předvedenou hru opravdu nemusí stydět.
Velké díky za reprezentaci kluci.

  (p. uč. T. Kubal)

 

bullet

Ve čtvrtek 5. prosinec 2019 - na naší škole čerti pořádně přikládali pod kotle

Čertovské odpoledne
Po obědě navštívili 1. oddělení ŠD čert, anděl a Mikuláš. Přinesli s sebou strach a obavy, zda byly děti po celý rok hodné a poslušné. Vše dopadlo dobře a všechny děti dostaly skvělou nadílku. Čertovské odpoledne se jim líbilo. Děkuji všem rodičům za spolupráci. 

  (pí vych. J. Macnerová)

Mikuláš, anděl a čerti ve ŠD
Celý den se to v naší škole čerty jen hemžilo. Odpoledne přišel Mikuláš, anděl a čerti i do školní družiny. V každém oddělení si děti připravily krátké vystoupení a potom dostaly nadílku.  

(pí vych. ŠD)

horizontal rule

bullet

5. prosinec 2019
Přečtěte si, jaké poděkování přišlo z Domažlické nemocnice
video z adventního vystoupeni     Aktualita na webu Dom. nemocnice

 

bullet

4. prosinec 2019

Florbal - 4. místo v krajském kole mladších žáků v Rokycanech

Po těžkých zápasech ve skupině kluci vybojovali postup do semifinále.
V dalších bojích o medaile byla však konkurence příliš silná a náš tým tak obsadil hezké 4. místo. Blahopřejeme.

(p. uč. J. Láska)

 

bullet

3. prosinec 2019

V předvánočním čase dostali žáci 8. D úkol připravit si obleky inspirované periodickou soustavou prvků, pro znalé - PSP (nejlepší kamarádka každého chemika, bez ní se prostě neobejdeš). Jak se s úkolem poprali, můžete posoudit z přiložených fotografií. Do úkolu se zapojili všichni žáci ze třídy. Při hodině si potom vyzkoušeli výrobu polymerních látek (všem znalým - našim známým slizům). Při této výrobě se dá použít opravdu vše co máte doma v koupelně - od šampónů, holících pěn, tělových mlék až po prací gely. Jen jsme museli dokoupit lepidlo PVA.
Hodinu jsme si všichni užili a já jim děkuji za skvělou spolupráci. 

(pí učč. G. Milsimerová)

 

bullet

28. listopad 2019

Náš Vánoční jarmark ve fotografii a s videem
Ve čtvrtek 28. 11. od 8.00 do 15.00h nebylo často ve vstupní hale naší školy k hnutí.
Kdo chtěl projít třeba jen na oběd, musel si cestu probojovat. Ovšem v krásné, předvánoční atmosféře.

 

Florbalový listopad

bullet

27. listopad 2019

Dvakrát "kraj"
Dnes 27. 11. 2019 se konalo okresní finále ve florbale v kategoriích III. a IV. chlapců. Naše škola měla zastoupení v obou kategoriích a cílem našich týmů bylo obhájit vítězství z předchozích let.
V kategorii mladších jsme po dvou vítězstvích v posledním zápase bojovali o první postupové místo. Po rychlém začátku jsme pro svojí neaktivitu prohrávali 2:0. V polovině zápasu jsme změnili taktiku a nabudili se při timeoutu. Ve dvou minutách jsme vyrovnali a všichni už se připravovali na samostatné nájezdy. Náš rozjetý tým nechtěl aby zápas došel k loterii nájezdů, proto dvě vteřiny před koncem trefil Šimon Račinský, nová posila týmu, zlatou ránu. Po výhře 3:2 jsme se radovali z postupu do krajského kola.
Ve starší kategorii náš tým nastoupil v lehce pozměněné sestavě. Kluci po prvním nevýrazném výkonu a následnému vítězství na nájezdy dvakrát s přehledem zvítězili. Postup do krajského kola si chlapci svými výkony určitě zasloužili.
Děkujeme všem sportovcům za výborné výkony a pořadateli Jiřímu Láskovi za hladký průběh turnaje. 

(p. uč. T, Kubal a M. Frček)

 

bullet

13. listopad 2019

Dnes 13. 11. 2019 se konalo v Městské sportovní hale v Domažlicích okrskové kolo ve florbale mladších žáků.
Naše škola poprvé v historii postavila dva týmy. Úspěšnější byl tým “A”, který potvrdil roli favorita a turnajem prošel velmi hladce bez obdržené branky. Do okresního finále s námi postoupilo družstvo ze ZŠ Kdyně.
Turnaj byl výborně zorganizován a atmosféru pozvedly i jiné třídy naší školy, které dorazily "zafandit".

 

(p. uč. M. Frček)

 

 

bullet

7. listopad 2019

Dne 7. 11. 2019 se mladší děvčata (6- 7. třída) účastnila okresního kola ve florbalu. Systém hry nám umožnil sehrát 4 zápasy se všemi družstvy. Děvčata hrála výborně, podařilo se nám suverénně zvítězit bez jediné prohry.  Všem děkujeme za velké nasazení a pěknou hru. Gratulujeme všem hráčkám za krásné 1. místo. Tím si družstvo zajistilo postup do krajského kola, které se uskuteční v Rokycanech.           

 

(pí uč. B. Váchalová)

 

bullet

26. listopad 2019

Výsledek obrázku pro techmania plzeň

Osmé ročníky navštívily plzeňské science center Techmania. V tomto experimentálním centru měli žáci za úkol vyplnit pracovní listy, ale nejprve museli načerpat potřebné vědomosti. Všichni tak poznali, že osobní vztah k vědě a technice lze rozvíjet i zábavnou formou. 
 

(p. uč. M. Halíková, D. Vlčková, J. Konopová a J. Láska)

 

bullet

26. listopad 2019 - (super cenné zkušenosti našich chlapců)

8. - 9. 11. jsme se zúčastnili 9. juniorské vědecké konference. Akce se konala v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Začala 8. 11. v 10:00 a skončila 9. 11. v 15:00 vyhlášením vítězů. Přestože jsme se neumístili, byla tato akce cennou zkušeností. Poznali jsme nové přátele, dozvěděli se spoustu nových informací a hlavně jsme si zkusili prezentovat před odbornou porotou. Slyšeli jsme spoustu zajímavých prezentací, ale zaujala mě ta o kritickém myšlení. Prezentace popisovala, jak funguje mozek a jak myšlení ovlivňuje stres a další okolnosti. 
Já s Jakubem Toupalem jsme si připravili prezentaci o problematice spalniček a Václav Schweiner s Jakubem Pavlíkem si připravili prezentaci o globálním oteplování. Rád bych poděkoval pí uč. Milsimerové za organizaci tohoto naučného výletu.

(Štěpán Šamberger 9.D)

 

bullet

26. listopad 2019

Hodina přírodopisu v 6. ročníku
Žáci si na hodinu měli přinést vyrobenou buňku rostlinou či živočišnou. Mohli ji nakreslit či vymodelovat. Nejoriginálnější rostlinnou buňku přinesl Prokop Mach ze 6. D. Jak se mu povedlo poprat se s úkolem, můžete posoudit z přiložených fotografií.

 

bullet

22. listopad 2019

Ani letos na naši školu Úřad práce v Chamu nezapomněl a připravil na středu 20. 11. pro žáky exkurzi ve střední škole v Kolpingbildungswerk v Chamu. Kromě prohlídky a seznámení se systémem vzdělávání v SRN si někteří naši deváťáci mohli prakticky vyzkoušet obory kadeřník a číšník, ke kterým vždy v úvodu zazněly teoretické informace o studiu a možnostech uplatnění. Děkujeme německé straně a  Mgr. V. Němcové za realizaci projektu, žákům za projevený zájem, kdy si mohli ověřit své znalosti z němčiny a praktické dovednosti. 

(pí uč. D. Vlčková a D. Vančurová)

 

bullet

21. listopad 2019


 

 

Středa 20. 11. byla pro některé žáky a žákyně našich 9. ročníků  dnem exkurze na Letiště Václava Havla v Praze.

Jako první jsme navštívili řídicí věž, která je skutečným srdcem celého letiště a kde pracují operátoři leteckého provozu. Vybavení jejich pracovišť a neskutečně zodpovědnou práci nám představil velmi poutavě na slovo vzatý odborník pan Dvořák. Zajímavá byla i ukázka leteckých záběrů letiště od roku 1930 až do současnosti.
Jako druhé v pořadí jsme měli v plánu výcvikové centrum letiště. Zde jsme si vyzkoušeli některé simulátory a zkusili i otevírání nouzových dveří nebo seskok po záchranné skluzavce. Některé žáky ukázka vedla k zamyšlení nad svojí budoucností. Pár z nich po skončení ukázek tvrdilo, že přemýšlí o kariéře letušky či pilota.
Posledním bodem byla vyhlídková jízda po ranvejích letiště a veškerých složkách, jako jsou hasiči, ornitologové, policie a techničtí inženýři. Měli jsme štěstí  vidět i krále nebes, největší dopravní letadlo na světě AIRBUS A380. 

Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za bezproblémový průběh celého dne a také všem přednášejícím, kteří se zapálením odpovídali na naše zvídavé dotazy. 
Největší „díky“ ovšem patří pořadatelce celé akce kolegyni Haně Jindřichové.

(p. uč. Michal Frček)

 

bullet

18. listopad 2019
 

Kouzelník ve ŠD
Po roce opět navštívil školní družinu kouzelník Reno. V novém představení předvedl kouzelnické triky s takovou zručností, že zůstaly po provedení pro nás nadále tajemstvím. Představení se dětem i paním vychovatelkám líbilo a vykouzlilo úsměv na jejich tvářích. 

 

                                                                                              (vychovatelky ŠD)

 

bullet

18. listopad 2019

V pátek 15. listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří SOU v Domažlicích, který si nenechaly ujít ani děti ze školní družiny. Navštívili jsme kadeřnický a kosmetický salon, barmanský bar, kde pro děti byl připravený nealko nápoj a také jsme shlédli vystoupení studentů.
Nakonec děti odcházely spokojené s úsměvem na tvářích a s darovaným balonkem s logem SOU.

  (vychovatelky ŠD)

 

bullet

18. listopad 2019

Od středy 13. 11. do pátku 15. 11. se naši „kadeti“ (8. a 9. ročník) také zúčastnili
soutěže Bobřík informatiky.
I v této kategorii dosáhli velmi dobrých výsledků.
Všem zúčastněným děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.
p. uč. M. Frček)
 
 1. Klára Dufková (156 bodů)
 2. Dagmar Jelínková (153 bodů)

 

bullet

13. listopad 2019

U příležitosti třídních schůzek rodiče rády uvítaly i pracovnice školní jídelny.
 Již od 15.00 byla připravena ochutnávka.

 

bullet

11. listopad 2019

 

Od pondělí 4. 11. 2019 probíhala soutěž "Bobřík informatiky", které se zúčastnila i naše škola v nejnižších kategoriích MINI a BENJAMIN. Soutěž byla zaměřena především na informatické myšlení. Našim žákům a žákyním se dařilo velmi dobře a téměř polovina se stala úspěšnými řešiteli, kteří získali více jak 120 bodů. Naši nejlepší řešitelé:

Kategorie MINI (5. ročník)

 1. Apolena Vondrašová (180 bodů)

 2. Denisa Procházková (177 bodů)

 3. Matyáš Havlovic (164 bodů)
   

 

Kategorie BENJAMIN (6. a 7. ročník)

 1. Viktorie Dufková (162 bodů)

 2. Adam Wachtl (136 bodů)

 3. Tereza Schirová (132 bodů)
   

Informatické myšlení - pro naše zvídavé žáky
Závěrem děkuji všem kolegům a kolegyním za pomoc při realizaci soutěže v takové počtu účastníků.   Michal Frček

 

bullet

10. listopad 2019 (viz archiv Aktualit ve spodní části)

V listopadu 2019 skončilo měření návštěvnosti našich webových stránek, které začalo v listopadu 2013, tedy  před 6 roky.
Za 6 let (včetně prázdnin) navštívilo naše Aktuality  305 000 zájemců. To jest cca 140 denně.
Moc nás těší, že o dění v naší škole je takový zájem.
P.S. Je třeba na vysvětlenou dodat, že z každého PC byl počítán pouze jeden přístup denně, stejně jako z naší celé školy (ta má jednu IP adresu).

 

bullet

10. listopad 2019 - připomenutí


12. listopadu Vás srdečně zveme na schůzky s učiteli Vašich dětí. Přijďte a neostýchejte se zeptat, sdělit si vzájemně informace o dětech a domluvit se na způsobu, jak případně vše zlepšit.(1.st. dle domluvy s tř. uč., 2.st. v 16.30h)
U příležitosti třídních schůzek Vás rády uvítají i pracovnice školní jídelny.
 Již od 15.00 bude připravena ochutnávka.

 

bullet

8. listopad 2019

 

  Vážení rodiče a žáci 5.,6. a 8 ročníků,
rádi bychom Vás informovali, že Váš syn/dcera má možnost v předpokládaném termínu od 2. do 10. 10. 2020 se zúčastnit již po páté v rámci regionálního projektu "Za vzděláním společně" , poznávacího zájezdu do Skotska. Kromě naší školy se tohoto zájezdu účastní i žáci ZŠ Msgre B. Staška a ZŠ Staňkov, nicméně žáci naší školy budou doprovázeni našimi učiteli. Ubytování je bohužel tentokrát v hotelu oproti loňskému roku, kdy se spalo v rodinách. Doprava je autobusem (80 osob) a 1 noc na trajektu v kajutách. Z tohoto důvodu došlo navýšení ceny tohoto zájezdu na částku 12.990,-Kč.
Přihlášky a předběžný harmonogram již v daných ročnících žáci obdrželi, nebo jsou zde ke stažení. V případě zájmu zašlete vyplněné závazné přihlášky a zálohu 2000,- prostřednictvím Vašeho dítěte nejpozději do 18. 11. 2019 p. uč. Vlčkové (kabinet jazyků), nebo p. uč. Jindřichové (3.A). Kritérium pro výběr přihlášených uchazečů bude dobrá znalost anglického jazyka v daném ročníku, soběstačnost a především chování.

 

bullet

6. listopad 2019
Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče
 

bullet

6. listopad 2019

Přestože zůstala naše škola v době odbory vyhlášené celostátní stávky dne 6. 11. 2019 otevřená, řada pedagogů stávku podpořila. Hlavním důvodem nespokojenosti nejsou jen platy učitelů a nesplnění navýšení 15% do tarifů na rok 2020, ale i současné nastavení inkluzívního vzdělávání, nenavýšení platových stupňů pro služebně starší pedagogy, také finanční prostředky na modernizaci učeben a pomůcek pro žáky.
                                                                                                                                                    Základní odborová organizace

 

bullet

5. listopad 2019

Upozornění pro rodiče
Ve středu 6. 11. bude naše škola (včetně ŠD a ŠJ) v provozu beze změn.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (řed. šk. Ivan Rybár)

 

bullet

4. listopad 2019

Divadlo ve ŠD
Po prázdninách se mohly děti ze školní družiny těšit na návštěvu plzeňského divadla Řimbaba, které bylo u nás poprvé. Jejich Vodnická pohádka všechny děti vtáhla do děje, při kterém se zasmály i protáhly svá těla.
+1x

  (vychovatelky ŠD)

 

bullet

4. listopad 2019

Halloweenská diskotéka
Svátek Halloween oslavily děti ze školní družiny diskotékou. Nechyběly masky čarodějnic, kostlivců, upírů, dýní, netopýrů, pavouků, které správnou „párty“ naplno rozjely.

+1x

(vychovatelky ŠD)

 

bullet

4. listopad 2019

Halloweenské odpoledne
V pátek 1. 11. proběhlo ve školní družině halloweenské odpoledne. Děti z prvního oddělení si přinesly krásné masky a kostýmy a tak se potkali kostlivci, duchové, upíři, čarodějnice i další strašidelné bytosti. Po obědě si tato strašidýlka odpočinula, pohrála ve třídě a pak se přesunula do tělocvičny, kde si na diskotéce zatančila a zazpívala. Děti si odpoledne užily a už se těší na další podobné.

     (pí vych. J. Macnerová)

 

bullet

4. listopad 2019

Den informačních center
Den informačních center se rozhodly podpořit i děti ze školní družiny, a to návštěvou pivovaru. Zde pro ně byl připraven program, prohlídka a tvořivá dílnička. I když nedošlo na ochutnávku piva, všem se návštěva pivovaru líbila. Chtěly bychom poděkovat paní Janě Jankovcové za pěkné strávené odpoledne.

 (vychovatelky ŠD)

 

bullet

3. listopad 2019


12. listopadu Vás srdečně zveme na schůzky s učiteli Vašich dětí. Přijďte a neostýchejte se zeptat, sdělit si vzájemně informace o dětech a domluvit se na způsobu, jak případně vše zlepšit.(1.st. dle domluvy s tř. uč., 2.st. v 16.30h)
U příležitosti třídních schůzek Vás rády uvítají i pracovnice školní jídelny.
 Již od 15.00 bude připravena ochutnávka.

 

bullet

25. říjen 2019

Lyžařský výcvikový kurz 2020 v Krkonoších!
Aktualita pro žáky 7. ročníku

 

bullet

23. říjen 2019

Technika má zlaté dno
Své dovednosti a šikovnost dokázali dva naši žáci Hai Yen Nguyen Thi a Martin Černý, oba z 9. A, kteří se vydali na krajské kolo této soutěže do Plzně. Naší dvojici doplnili ještě dva středoškoláci z GJŠB a tento tým musel během čtyř hodin sestavit funkční třídící stroj. K dispozici měli stavebnici Merkur, Arduino a Boffin. Velmi dobře spolupracovali a obsadili krásné šesté místo. 

Stránky pořadatele:    http://plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/technika-ma-zlate-dno

(p. uč. J. L. Láska)

 

bullet

22. říjen 2019

Land art – umění v přírodě

Při tomto druhu tvorby hraje roli výběr vhodné lokality, použití různorodých přírodních materiálů, samotný proces tvoření i výsledné působení celku na diváka.

Hanův park je v této roční době perfektním místem, kde se nechat inspirovat měnící se přírodou a ztvárnit zadané téma loučení se s podzimem vlastním způsobem.
Žáci 6. A
takto pracovali v malých skupinkách při hodině VV.

Můžete se podívat na práci jednotlivých skupin...

 (pí uč. J. Mrkosová)

 

bullet

22. říjen 2019

Naše škola je pilotním testerem v elektronickém objednávání obědů!

Míříme k elektronizaci a zjednodušení objednávek obědů v naší školní jídelně. Naše škola se domluvila na spolupráci s firmou VIS a zapojila se do testování nového objednávkového systému stravy naší jídelny. Mentorem tohoto testování je paní Olga Šambergerová (účetní naší ŠJ), která moderním technologiím fandí.

Olga Šambergerová dodává: “Nový systém nám zajišťuje bezchybnou funkčnost a také zjednodušení systému objednávek. Není pro nás jednoduché, když každou změnu objednávky nám klienti volají telefonicky”.

Pro efektivní a jednoduché objednávky doporučujeme mobilní aplikace pro Android a iOS. Přihlašovací údaje poskytuje a registraci provádí právě paní Šambergerová.
Aplikace jsou zcela zdarma.
 

Odkaz na stažení Android:
Pro SmartPhony: Google Playaplikace strava.cz

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stravacz.stravacz&hl=cs

Odkaz na stažení iOS:

https://apps.apple.com/cz/app/strava-cz/id1433795141?l=cs

 

bullet

21. říjen 2019

Podzim všemi smysly
Vzácné stromy, třeba z Ameriky nebo Japonska, jsme obdivovali v domažlickém arboretu. Šustivé listy pod nohama, lesní vůně,
šišky, kaštany, …… něco jsme si nasbírali i jako podzimní dekoraci domů. Všichni jsme také ochutnali jedlé kaštany,
i když úroda byla letos trochu menší a k plodům jsme se museli dostat přes pichlavé slupky kaštanů.
A nejdůležitější nakonec? Hodnocení dětí: "Mega procházka".

(pí vych. ŠD)

 

bullet

18. říjen 2019

V pondělí 14. října se žáci 9. tříd vydali do Prahy, kde si prohlédli areál Pražského hradu - navštívili Starý královský palác, Zlatou uličku a vyslechli výklad průvodkyně v katedrále sv. Víta. Přes Karlův most potom přešli na Staré Město. Aby se občerstvili a odpočinuli si, nabídlo jim odpoledne služby Palladium. Cílem exkurze do Prahy bylo zhlédnutí večerního představení hry Maryša v Národním divadle. Zážitky z celého dne určitě umocnilo i slunečné počasí a slušné chování všech žáků.
 

(pí uč. D. Vančurová)

 

bullet

14. říjen 2019

A 11. října v brzkých ranních hodinách se naši "Angličané" ze 4. podzimního poznávacího zájezdu šťastně vrátili.

Hodnocení: Během pobytu jsme byli všichni ubytováni v hostitelských rodinách v Northamptonu, odkud jsme vyjížděli každé ráno na výlety. Navštívili jsme slavné a známé univerzity v Cambridge, Oxfordu a Nottinghamu, obdivovali starobylé hrady Warwick a Dover, které jsme si mohli prolézt od temných sklepení přes nádherné sály až po věže s krásnými výhledy. Velmi na nás zapůsobily katedrály v Coventry (její osud i osud celého města se váže k 2. sv. válce) a v Canterbury, kde sídlí nejvyšší představitel anglikánské církve. Průvodce p. Jiří Ježek připravil pro žáky pracovní listy, které postupně doplňovali podle získaných informací v rodinách, při výkladech nebo z rozhovorů se zahraničními studenty na univerzitě v Nottinghamu. Samozřejmě jsme se prošli před odjezdem po doverských útesech při západu slunce a pak už přepluli nočním trajektem kanál La Manche zpět do Francie. Naše poslední zastávka patřila holandskému Amsterdamu, kde jsme byli na náměstí Dam, viděli Královský palác, dům a pomník Anny Frankové a obdivovali obrazy v Rijks Museu, hlavně Rembrandtovu Noční hlídku.

Doufáme, že se všem zúčastněným program zájezdu líbil, za což děkujeme panu Jiřímu Ježkovi (hlavně, když vyšetřil pro žáky čas na nákupy v oblíbeném obchodním centru Primark) a cestovní kanceláři Poznání.

My vyučující děkujeme všem za dochvilnost, slušné chování v rodinách, během návštěv objektů i při přednášce na univerzitě v Nottinghamu a následné besedě, které proběhly v anglickém jazyce.

Jen z některých slovíček používaných během celého týdne (a nebyla anglická) nás bolely uši!

 (pí uč. H. Jindřichová, E. Svachoučková a V. Urbanová)

 

bullet

11. říjen 2019

Krajské kolo přespolního běhu v Tachově
Naše družstvo ve složení: Martin Kubal, Ondřej Váchal, Jakub Pluhař, Ondřej Rejthar, Štěpán Holomoj vybojovalo pěkné 4. místo.. 
Nejlépe si vedl Ondřej Rejthar, který doběhl celkově 4., hned za ním Štěpán Holomoj 5. místo. Děkujeme našim soutěžícím!

 

(p. uč. J. Láska)

   Hodnocení a z okresního kola v Domažlicích, které se konalo 4. 10.

 

bullet

10. říjen 2019
Nabídka studia učebních oborů na střední škole v Chamu (pro žáky 9. tříd).
Zájezd jen pro vážné zájemce.

 

bullet

4. - 11. říjen 2019

V pátek 4. října se vydala skupina žáků naší školy na dlouho plánovanou cestu do Anglie.
Zde můžete sledovat obrázky a videa z jejich putování:

Cambridge 5. 10.    Coventry, Warwick Castle 6. 10.    Oxford, Northampton 7. 10.    Notthingham 8. 10.    Hrabství Kent 9. 10.     Amsterdam 10. 10.

 

Co nás čeká v říjnu kromě zájezdu do Anglie?

Nová, pravidelná měsíční informace:
-
8. a 10. 10. Dva vzdělávací programy o siru J. Wintonovi: Síla lidskosti pro 6.,7. a 8.,9. ročník
-
14. 10. Zájezd 9. tříd do Národního divadla
-
16. 10. 9.C SOU Domažlice - banket
-
22. 10. 9.A  SZŠ První pomoc a péče o dítě
-
24. 10. Zájezd 8. tříd do divadla v Plzni
Těšíme se na zprávy, fotky a hodnocení (nenašla by se i hodnocení od žáků?).
 

bullet

2. říjen 2019

Informace k podzimnímu zájezdu do Anglie
Prosíme všechny žáky, kteří v pátek odjíždí do Anglie, aby si zaznamenali změnu místa odjezdu. Autobus bude přistaven na parkoviště "u Svazarmu" v Hruškovo ulici. Sraz všech účastníků je na tomto místě v 16 hodin. V 16.30 odjíždíme. Děkujeme za pochopení. 

(pí uč. H. Jindříchová)

 

bullet

30. září 2019

Od druhé poloviny září probíhal adaptační kurz pro 6.ročníky na zámku v Trhanově. Aktivity během kurzu byly zaměřeny tak, aby žáci lépe poznali sebe i své spolužáky. Během programu, který byl vedený lektorkami J. Hendrichovou, A. Kupilíkovou, D. Vančurovou a E. Romovou, byly společné hry příležitostí ke vzájemnému seznámení. Odpoledne bylo zpestřeno výletem na Hrádek. Večer nechybělo opékání vuřtů a noční hra v prostorách zámku. Žáci společně se svým třídním učitelem/učitelkou strávili chvíle v prostředí mimo školu, lépe se poznali a získali nové společné zážitky. (bohužel jen 6. C)
Velké poděkování patří všem třídním učitelkám a učitelům 6. ročníků P. Štenglové, P. Rybárové, M. Kubalové, M. Copákové a M. Frčkovi za pomoc při organizaci adaptačního kurzu.

 

(E. Romová, školní speciální pedagog pro 2. stupeň)

 

bullet

27. září 2019

Při výtvarné výchově jsme se nechali inspirovat jedním z nejvýraznějších umělců 20. století Pablem Picassem. Jak moc se nám to povedlo, můžete posoudit sami.

(žáci 6. D a pí uč. Petra Rybárová)

 

bullet

25. září 2019

NÁVŠTĚVA VLÁČKŮ
Začátek podzimu si zpříjemnili žáci z družiny návštěvou Modelové železnice v Domažlicích. Ať už to byl vlak duchů, vlaková loupež či vojenská bitva doplněná komentářem se světelnými a zvukovými efekty, vše se žákům moc líbilo. 

   (pí vych.A. Rojtová a J. Kůstková)

 

bullet

25. září 2019

1. listopadu 1019 skončí sledované období měření návštěvnosti našich webových stránek, které začalo v listopadu 2013, tedy
 zhruba před 6 roky (dnes ve 12:32 jsme dosáhli 300 000, uvidíme jak to dopadne). Na 10. listopad vám připravíme statistiku do Aktualit.

 

bullet

23. září 2019

Státní svátek - 28. září - Den české státnosti

Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935) byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země
a symbol české státnosti.

 

bullet

21. září 2019

V těchto dnech se žáci našich pěti tříd 6. ročníku postupně vydávají na adaptační kurzy, letos opět do zámku v Trhanově. Protože ze 135 našich „šesťáků“ je zhruba ¼ těch, kteří na naši školu přišli z okolních málotřídních škol, je to pro všechny skvělá příležitost se seznámit a vytvořit nové kamarádské vztahy.(více po 25. září)

 

bullet

18. září 2019

Naše škola vstoupila do školního roku s další technologickou novinkou.
Pro podporu výuky zakoupila 30 iPadů, které jsou k dispozici všem učitelům a jejich žákům na obou stupních naší školy, podle rozvrhu na školním intranetu. Zapojení do výuky je dlouhodobým a náročným procesem, a proto i naši učitelé budou procházet školením zaměřeným na jejich využití ve všech předmětech. Garantem a iniciátorem nových metod výuky je náš IT manager p. uč. M. Frček, který má na starost administraci, programové vybavení a školení. Čeká ho stejně jako naše učitele hodně práce, protože efektivní využití IT ve výuce není tak jednoduchá věc.
Dnes se seznamovali s iPady v hodině Výchovy ke zdraví žáci 6. B. 

 

bullet

17. září 2019

Ve dnech 10. a 11. 9. 2019 proběhla okresní kola atletického čtyřboje staršího a mladšího žactva, kde naši žáci úspěšně reprezentovali naší školu.
Opět prokázali velkého sportovního ducha a všem srdečně blahopřejeme.

V kategorii starších žáků obsadilo naše družstvo ve složení Sladký O., Förster, Kratochvíl, Weber a Rejtar 2. místo a dívčí družstvo ve složení Martínková, Maršíková, Sušická, Kučerová a Tauerová 3. místo.
V kategorii mladšího žactva děvčata ve složení Weberová, Brožová, Burešová, Konopová a Soukupová obsadila 3. místo a chlapci 6. místo.
V celkovém pořadí jednotlivců získal 1. místo Ondřej Sladký. Opět prokázal své sportovní nadání a srdečně gratulujeme. Adéla Martínková a Kateřina Weberová obsadily v jednotlivcích ve své kategorii 4. místo. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
 

(pí uč. O. Kalinová)

 

bullet

11. září 2019
Elektronizace se letos dotkla i naší školní družiny, resp. jejích 7 oddělení (evidence docházky, plánování a činnosti).
Paní vychovatelky se s novými notebooky vypořádaly se ctí, jejich zapojení do naší LAN a používání probíhá již bez větších problémů.

 

bullet

3. září 2019

O letošních prázdninách prošly rekonstrukcí naše 2 učebny informatiky a kabinet IT (nové elektro a internetové připojení, výměna podlahové krytiny a nové ergonometrické židle)
Tento zásah vyžadoval velké změny v organizaci učeben a zalarmoval také pomocné síly pro odpojení a následné zapojení 40 počítačových pracovišť. Ve svém prázdninovém volnu nám do školy přišli pomoci naši žáci, bez kterých bychom stěhovali zařízení ještě nyní!
Děkujeme jim moc za pomoc! Je vidět, že u nás ve škole se najdou opravdoví “parťáci”.
P.S.   O dalších velkých novinkách v IT vás budeme brzy informovat.
 

(p. uč. M. Frček)

 

bullet

2. září 2019

Přeji nám všem úspěšný a radostný 
školní rok 2019/20

Spolu se všemi zaměstnanci naší ZŠ Komenského 17 Vás všechny vítám, zejména naše prvňáčky a všechny ostatní starší žáky, kteří k nám přicházejí letos poprvé. Věřím, že se jim bude na naší škole líbit a najdou si brzy nové kamarády.

(ředitel školy: Mgr. Ivan Rybár)