Zápisy do 1. ročníků

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy 2023-2024 ředitelem školy

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy 24-25

Ve středu 29.5.2024 od 15:30 bude v jídelně naší školy informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků. Na této schůzce budou rozdána Rozhodnutí o přijetí do 1.ročníku. Také zde budou rozdány kódy pro možnost volby paní učitelky. Pokud se nemůžete  schůzky zúčastnit, vyzvedněte si Rozhodnutí v ředitelně školy (až po této schůzce). V příštím školním roce 2024/2025 budeme mít pět tříd. Budou zde učit paní učitelky: Dufková, Hojdová,Riegel,Nesvedová,Veitová. (zást. řed. V.Machálková)

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy 2023-2024 ředitelem školy

Online zápis do 1. třídy

Termíny zápisu do 1. ročníku

řádný termín

 • pátek 12. 4. 2024
 • sobota 13. 4. 2024

náhradní termín

 • středa 24. 4. 2024

Seznam věcí do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy 2023-2024 ředitelem školy

Zápis do 1. ročníku naší školy proběhne v označených třídách 1. stupně:
 • v pátek 12. dubna 2024 od 13.00 – 17.00 hod.
 • v sobotu 13. dubna 2024 od 9.00 – 11.00 hod.

Náhradní termín zápisu je stanoven na středu 24. dubna 2024 od 13.00 – 15.00 hod.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je také specifikován (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017).

K zápisu je nutné vzít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit doporučení ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení od odborného lékaře nebo klinického logopeda.

Ve školním roce 2024/25 budeme otevírat max. 4 první třídy s kapacitou do 110 žáků celkem. Vyučovacím jazykem je jazyk český.

Do školy budou přijímány děti dle těchto kritérií:

 1. děti s trvalým pobytem ve školském obvodu (ust. § 36 odst. 7)
 2. děti z jiných spádových obvodů, které mají na naší škole staršího sourozence
 3. děti z jiných spádových obvodů města Domažlice
 4. děti, které nemají trvalé bydliště na území města Domažlice, a v jejich obci není základní škola
 5. děti, které nemají trvalé bydliště na území města Domažlice, v dané obci je základní škola a rodiče pracují v Domažlicích
 6. děti, které nemají trvalé bydliště na území města Domažlice a v dané obci je základní škola

Zápis se skládá ze dvou částí:

1) Formální část

Zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky:

 • Vyplní žádost o přijetí + přílohy v elektronické podobě na odkazu zápis online zskom17.cz, který bude spuštěn od pondělí 25. března 2024 od 8:00 hodin.
 • Po úspěšném vyplnění Vám přijde na zadanou emailovou adresu email s vygenerovanou přihláškou k zápisu
 • Posledním krokem v elektronické žádosti je vybrání termínu a místnosti k zápisu (VE VŠECH MÍSTNOSTECH JSOU STEJNÉ POŽADAVKY)

Přinést k zápisu vytištěné a vyplněné přílohy:

Přílohy povinné:

 • Vygenerovaná přihláška k zápisu (zaslána na váš email po vyplnění žádosti online v předchozím kroku
 • Kopie rodného listu
 • Zápisový lístek

Přílohy nepovinné:

Sdělí informace důležité pro zdárný průběh školní docházky

 • zdravotní způsobilost dítěte, znevýhodnění, mimořádné nadání …

Všechny informace a osobní údaje jsou zpracovávány a evidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Motivační část

proběhne rozhovor s dítětem (představení se, písnička, básnička, namalování obrázku apod.), který bude trvat maximálně 15 minut. Tato část je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Prostřednictvím her a jednoduchých úkolů bude mít možnost přítomný rodič vidět činnost pedagoga s budoucím žákem a následně mu případně budou doporučeny materiály a způsoby práce sloužící k jeho dalšímu rozvoji.

Další informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, tedy děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku 6 let a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. Lze zapsat i děti mladší, narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, ale pouze za předpokladu, že jejich nástup doporučí pedagogicko-psychologická poradna, a děti narozené v době od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 s doporučením PPP a doporučením odborného lékaře (pediatra).

Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. Pokud se jedná o dítě, jehož rodiče jsou rozvedení, je nutné doložit při zápisu či žádosti o odklad souhlas a vyjádření i druhého rodiče. V případě, že mají rozvedení rodiče odlišný názor, nejsou ve shodě, nebo že je dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.

Bude nutné dodržování hygienických pravidel dle aktuální situace.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a u vstupu do budovy školy dne 19. 5. 2023. Přijatí žáci budou uvedeni na seznamu pod svým registračním číslem. Registrační číslo dítěte obdrží rodiče u zápisu.

Schůzka rodičů přijatých žáků se zástupci školy k upřesnění informací ohledně nástupu dítěte do 1. ročníku a představení třídních učitelek proběhne v úterý 30. května 2023 od 15.30 hod. v jídelně školy.

Informace k odkladu školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Žádost o odklad podává zákonný zástupce při zápisu zároveň s podklady pro odklad (tj. vyšetření v pedagogicko psychologické poradně a doporučení odborného lékaře (pediatra) či klinického logopeda, popř. je v ojedinělém a odůvodněném případě doloží nejpozději do 19. 5. 2023