Již přes 50 let vedeme děti
k úspěšné budoucnosti

Škola sídlí ve více než
100 let staré budově

I n f o r m a c e   o   š k o l e

I n f o r m a c e   o   š k o l e

Naše škola sídlí v historických budovách při hlavní domažlické ulici, vedoucí souběžně s náměstím, vedle domažlického pivovaru.

Více než sto let staré budovy v samém středu města (bývalé školy „chlapecká“ a „dívčí“) byly původně odděleny několika domy, z nichž v jednom se narodil a žil chodský spisovatel Karel Matěj Čapek Chod.

Ty byly koncem 60. let zbourány, byl postaven malý pomník a školní budovy propojeny objektem, ve kterém je školní jídelna, šatny, školní družina a několik tříd. 

Základní škola je příspěvkovou organizací Města Domažlice, samostatným právním subjektem od roku 1994, sdružujícím:

1050

KAPACITA ZŠ

240

KAPACITA DRUŽINY

2000

JÍDEL ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Celý objekt procházel v minulosti několika rozsáhlými rekonstrukcemi, na které město Domažlice většinou využilo dotační tituly, ale také současně vynaložilo nemalé finanční prostředky. Výsledkem jsou historicky zajímavé budovy, které jistě upoutají pozornost většiny návštěvníků Domažlic. V roce 2003 se škola dočkala sportovní haly a venkovních hřišť na pozemcích za školními budovami, v roce 2009 byla vyměněna veškerá okna na historických budovách a proběhla rekonstrukce sociálních zařízení na 1. stupni. V roce 2010 pokračovala rekonstrukce sociálních zařízení, tentokrát na 2. stupni, a vyměnila se okna na přístavbě školy. Celková rekonstrukce školní kuchyně včetně vzduchotechniky, jídelny a plynové kotelny školy proběhla po etapách v letech 2017 – 2021. Bezbariérovou školou se naše škola stala v roce 2022, kdy byla také dokončena rekonstrukce podkroví v budově Komenského 17 včetně výměny střešní krytiny. Souběžně s uvedenou rekonstrukcí byl dokončen projekt nové konektivity splňující současný standard.

Na škole plní povinnou školní docházku více jak 900 žáků 1. i 2. stupně, průměrná naplněnost tříd se pohybuje okolo 25-26 žáků. 1. stupeň je pětiletý, výuka ve všech ročnících probíhá podle ŠVP KOM 17. Rozložením do pěti ročníků je učivo více přiměřené věku žáků a vzniká prostor pro procvičování, praktické činnosti a přizpůsobení se schopnostem žáků. Výuka cizího jazyka začíná ve 2. ročníku, děti si mohou zvolit německý, anglický, francouzský nebo ruský jazyk. Od 2. ročníku si žáci mohou vybrat jeden z volitelných předmětů zaměřených na přírodu, umění či sport. Výuka na 2. stupni probíhá ve všech ročnících podle ŠVP KOM 17. Nový školní vzdělávací program umožňuje značnou diferenci formou volitelných předmětů od 8. ročníku. Volitelné předměty si žáci vybírají podle svého zájmu a nadání, ty jsou pak zařazovány do učebního plánu školy podle počtu žáků a možností. Mezi nabízené volitelné předměty patří například:

 • sportovní hry
 • seminář z informatiky
 • robotika
 • mediální výchova
 • chemicko - biologická praktika
 • technické činnosti
 • seminář ze zeměpisu
 • seminář z dějepisu
 • seminář z matematiky
 • seminář z českého jazyka
 • seminář z výtvarné výchovy

Dále mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky

Dlouholetá tradice v oblasti informatiky

K tradici vzdělávání na naší škole patří jistě oblast ICT. Důkazem je určitě i hodinová dotace předmětu informatika. Učíme tento předmět v maximální hodinové dotaci od 4. ročníku až po poslední 9. ročník.

Výuka informatiky je rozšířena volitelnými předměty: Seminář z informatiky, Mediální výchova zahrnující i 3D modelování a tisk, Robotika a kroužek Psaní všemi deseti

Škola je vybavena 4 odbornými učebnami informatiky a 4 odbornými učebnami pro cizí jazyk. Ve všech těchto třídách je možné využít stolní počítače se speciálním softwarem. Při výuce je možné využívat 3 mobilní tabletové třídy v areálu celé školy. Snažíme se při výuce ICT kopírovat moderní trendy v technice a připravovat žáky pro zaměstnání dnešního světa.

Archivní webové stránky školy

Prozkoumejte naše archivní webové stránky, které začaly vznikat již v roce 1997. U zrodu těchto webových stránek stál emeritní ředitel naší školy pan Mgr. Ladislav Kejval, který byl hlavním administrátorem až do roku 2021, kdy jsme přešli na nový web. Za dobu, kdy původní stránky běžely, se do nich zapsal až neuvěřitelný kus historie naší školy. Pokud jste i vy naši školu navštěvovali, zabrouzdejte do historie a přečtěte si aktuality a zprávy ze života školy vaší generace.

Všichni žáci procházejí uceleným kurzem až do 9. ročníku :

 • v 5. ročníku - seznamovací základní kurz
 • v 6. ročníku - výukové programy
 • v 7. ročníku - základy informatiky, Word
 • v 8. ročníku - Excel, grafický editor Callisto, Internet
 • v 9. ročníku - samostatné tematické práce, práce se scannerem, animace, digitální foto, Internet
Kromě toho je výpočetní technika využívána v  hodinách k procvičování učiva v různých předmětech na výukových programech (zejména v matematice, fyzice, zeměpisu atd.). Žákům s vývojovými poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie apod.) je samozřejmě věnována zvýšená péče (připravuje se pro ně i výuka prostřednictvím speciálních počítačových programů), jsou pro ně vypracovány individuální vzdělávací plány.

Škola se potýká s nedostatkem prostorových možností, což ji nutí využívat i odborné učebny jako kmenové třídy a jejich speciální vybavování je možné jen v omezené míře.
Na škole jsou dvě jazykové učebny a dvě školní žákovské knihovny, ve kterých si mohou žáci půjčovat naučnou literaturu, beletrii, encyklopedie (celkem asi 4800 svazků).

Velmi je využívána učebna hudební a dramatické výchovy s malou divadelní scénou, která je po technické stránce výborně vybavena (kvalitní ozvučení, keyboard Yamaha, divadelní šatna apod.) a byla již svědkem mnoha pěkných kulturních akcí.

V minulosti byly vybudovány odborné učebny zeměpisu, přírodovědy, přírodopisu, fyziky, chemie a matematiky. Všechny učebny jsou mimo jiné připojeny k internetu, což spolu s možností multimediální projekce a připojením ke školnímu serveru velmi rozšiřuje možnosti získávání informací a používání výukových programů přímo v hodinách. Téměř všechny učebny školy učeben jsou navíc vybaveny interaktivní tabulí.

Žákovská kuchyně pro výuku volitelného předmětu Domácnost je vybavena třemi kuchyňskými linkami s elektrickými sporáky a chladničkou.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Součástí ZŠ je i školní kuchyně a jídelna, která v letech 2017 – 2021 prošla zásadní technickou rekonstrukcí. Denně se v ní vaří 2000 obědů pro obě domažlické ZŠ, pro zaměstnance některých domažlických organizací a pro cizí strávníky. Prostředky z této doplňkové hospodářské činnosti používá škola zásadně pro zlepšování technické vybavenosti školní jídelny nebo školy jako celku. Došlo k výraznému zkvalitnění jídel z hlediska používání moderních technologií (např. 4 konvektomaty). Zcela byly rekonstruovány obě výdejní místa, příjmový pult na použité nádobí, jídelna, kuchyně, zázemí pro personál, chladící a mrazicí boxy a celá vzduchotechnika. V provozu je systém čipů, který umožňuje zákazníkům vybrat si ze dvou až tří jídel, v salátovém baru si několikrát v týdnu mohou strávníci vybrat z mnoha ovocných a zeleninových salátů. Volbu jídla lze také provádět z domova elektronickou cestou. Školní jídelna dále nabízí dětem dopolední a také odpolední svačiny. V současné době školní jídelna beze zbytku splňuje veškeré hygienické požadavky (bezdotykové baterie, chladicí a přihřívají boxy apod.).