Již přes 50 let vedeme děti
k úspěšné budoucnosti

Škola sídlí ve více než
100 let staré budově

I n f o r m a c e   o   š k o l e

I n f o r m a c e   o   š k o l e

Naše škola sídlí v historických budovách při hlavní domažlické ulici, vedoucí souběžně s náměstím, vedle bývalého domažlického
pivovaru.

Více než sto let staré budovy v samém středu města (bývalé školy „chlapecká“ a „dívčí“) byly původně odděleny několika domy,
z nichž v jednom se narodil a žil chodský spisovatel Karel Matěj Čapek Chod.

Ty byly koncem 60. let zbourány, byl postaven malý pomník
a školní budovy propojeny objektem, ve kterém je školní jídelna, šatny, školní družina a několik tříd.

Základní škola je příspěvkovou organizací Města Domažlice, samostatným právním subjektem od roku 1994, sdružujícím :

1050

KAPACITA ZŠ

180

KAPACITA DRUŽINY

2000

JÍDEL ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Celý tento objekt prošel v minulosti rozsáhlou rekonstrukcí, na kterou Město Domažlice vynaložilo nemalé prostředky.
Výsledkem jsou historicky zajímavé budovy, které jistě upoutají pozornost většiny návštěvníků Domažlic.
Souběžně s vnější rekonstrukcí byla vybudována automatická plynová kotelna a velkých změn doznala i školní jídelna.
V roce 2003 se škola dočkala sportovní haly a venkovních hřišť na pozemcích za školními budovami, v roce 2009 byla vyměněna
veškerá okna na historických budovách a proběhla rekonstrukce sociálních zařízení na 1. stupni. V roce 2010 pokračovala
rekonstrukce sociálních zařízení, tentokrát na 2. stupni, a vyměnila se část oken na přístavbě školy. V současné době probíhá po etapách rekonstrukce školní kuchyně.

Na škole plní povinnou školní docházku více jak 900 žáků 1. i 2. stupně, průměrná naplněnost tříd se pohybuje okolo 25-26 žáků. 1. stupeň
je pětiletý, výuka ve všech ročnících probíhá podle ŠVP KOM 17. Rozložením do pěti ročníků je učivo více přiměřené věku žáků a vzniká prostor pro procvičování, praktické činnosti a přizpůsobení se schopnostem žáků. Výuka cizího jazyka začíná ve 3. ročníku, děti si mohou zvolit německý, anglický, francouzský nebo ruský jazyk. Od 2. ročníku si žáci mohou vybrat jeden z volitelných předmětů zaměřených na přírodu, umění či sport. Výuka na
2. stupni probíhá ve všech ročnících podle ŠVP KOM 17. Nový školní vzdělávací program umožňuje značnou diferenci formou volitelných předmětů od 8. ročníku. Volitelné předměty si žáci vybírají podle svého zájmu a nadání, ty jsou pak zařazovány do učebního plánu školy podle počtu žáků a možností. Mezi nabízené volitelné předměty patří například :

 • sportovní hry
 • seminář ze zeměpisu
 • seminář z dějepisu
 • seminář z matematiky
 • seminář z českého jazyka
 • seminář z ekologie
 • estetická výchova
 • chemicko - biologická praktika
 • technické práce
 • informatika (výpočetní technika)
 • ruční práce
 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • francouzský jazyk
 • ruský jazyk

Dále mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky

Dlouholetá tradice v oblasti výpočetní techniky

Ve škole jsou dobré podmínky pro výuku na počítačích a je o ní obrovský zájem.  Jistě jste si všimli, že výpočetní techniku mohou děti navštěvovat jako volitelný předmět, ale novinkou v našem školním vzdělávacím programu je povinná výuka informatiky již od 5. třídy. Škola má 2 učebny IVT po 15 a 16 počítačových pracovištích vybavené kvalitními PC, které pracují v síti pod MS Windows Server 2012. 22 učeben školy je vybaveno interaktivními tabulemi s notebooky a dalších 10 tříd pak kvalitními PC, s možností využívat síťové výukové programy a pochopitelně Internet. Školní stránky www.zskom17.cz/archiv vznikly již v roce 1999 (jako jedny z prvních školních na Domažlicku) a nepřetržitě informují o všem, co se v naší škole děje. Obě naše učebny IVT jsou vybaveny  dataprojektory a programem Vision, který umožňuje spolupráci se žáky při výuce. Žáci také mohou využívat zdarma lokální WiFi internetovou síť v celém areálu školy. Škola tak navazuje na dlouholetou tradici v oblasti výpočetní techniky.

Všichni žáci procházejí uceleným kurzem až do 9. ročníku :

 • v 5. ročníku - seznamovací základní kurz
 • v 6. ročníku - výukové programy
 • v 7. ročníku - základy informatiky, Word
 • v 8. ročníku - Excel, grafický editor Callisto, Internet
 • v 9. ročníku - samostatné tematické práce, práce se scannerem, animace, digitální foto, Internet
Kromě toho je výpočetní technika využívána v  hodinách k procvičování učiva v různých předmětech na výukových programech (zejména v matematice, fyzice, zeměpisu atd.). Žákům s vývojovými poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie apod.) je samozřejmě věnována zvýšená péče (připravuje se pro ně i výuka prostřednictvím speciálních počítačových programů), jsou pro ně vypracovány individuální vzdělávací plány.

Škola se potýká s nedostatkem prostorových možností, což ji nutí využívat i odborné učebny jako kmenové třídy a jejich speciální vybavování je možné jen v omezené míře.
Na škole jsou dvě jazykové učebny a dvě školní žákovské knihovny, ve kterých si mohou žáci půjčovat naučnou literaturu, beletrii, encyklopedie (celkem asi 4800 svazků).

Velmi je využívána učebna hudební a dramatické výchovy s malou divadelní scénou, která je po technické stránce výborně vybavena (kvalitní ozvučení, keyboard Yamaha, divadelní šatna apod.) a byla již svědkem mnoha pěkných kulturních akcí.
V minulosti byla vybudována učebna zeměpisu, učebna přírodopisu a odborná učebna fyziky s rozvody regulovatelného stejnosměrného a střídavého proudu. Všechny učebny jsou připojeny k internetu, což spolu s možností multimediální projekce a připojením ke školnímu serveru velmi rozšiřuje možnosti získávání informací a používání výukových programů přímo v hodinách. 22 učeben je navíc vybaveno interaktivní tabulí.
Žákovská kuchyně s oddělením pro ruční práce je vybavena třemi kuchyňskými linkami a el. sporáky, chladničkou, čtyřmi pracovišti s šicími stoly a jiným vybavením, učebna chemie pak učitelským pracovištěm s digestoří a zavedeným plynem.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Součástí ZŠ je i školní jídelna, která v uplynulých letech také prošla zásadní technickou rekonstrukcí. Denně se v ní vaří k 1900 obědů pro obě domažlické ZŠ, i pro některé domažlické organizace a prostředky z této doplňkové hospodářské činnosti používá zásadně pro zlepšování technické vybavenosti školní jídelny nebo školy jako celku. Došlo k výraznému zkvalitnění jídel z hlediska používání moderních technologií (např.4 konvektomaty). Zcela byly rekonstruovány obě výdejní místa a příjmový pult na použité nádobí. V  provozu je systém kreditních karet a čipů, který umožňuje zákazníkům vybrat si na novém terminálu ze tří jídel, v salátovém baru si strávníci mohou vybrat skoro denně z mnoha ovocných a zeleninových salátů. Volbu jídla lze také provádět z domova elektronickou cestou. Školní jídelna dále nabízí dětem dopolední a také odpolední svačiny. V současné době školní jídelna beze zbytku splňuje veškeré hygienické požadavky (bezdotykové baterie, chladicí a přihřívací boxy apod.).